ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪೆಸರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಪೇಡಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪೇಡಿಯೆನೆ ( 1 , 1 )
ಪೇಳಿ ( 1 , 1 )
ಪೇಳಿಮಾವುದು ( 1 , 1 )
ಪೇಳಿಮೀ ( 1 , 1 )
ಪೇಳೆಲ್ಲಿತ್ತೋ ( 1 , 1 )
ಪೇಳ್ ( 4 , 1 )
ಪೇಳ್ದ ( 2 , 1 )
ಪೇಸಿ ( 1 , 1 )
ಪೊಕ್ಕಂ॥೧೪॥ ( 1 , 1 )
ಪೊಕ್ಕತೊರೆಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಪೊಕ್ಕಿರ್ದನೋ॥೨೦॥ ( 1 , 1 )
ಪೊಕ್ಕಿರ್ದಪಯ್ ( 1 , 1 )
ಪೊಕ್ಕಿರ್ದುದೇಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಕ್ಕು ( 2 , 1 )
ಪೊಕ್ಕೊಡಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಕ್ಕೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಪೊಗಳ್ದಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಚ್ಚರಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಡಮಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಪೊಣರಲನಿಬರುಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಣರ್ದಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಪೊಣ್ಮಿದುದೂರ್ಧ್ವಲೋಕದೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಪೊದಳ್ದುದು ( 1 , 1 )
ಪೊಯ್ದಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಯ್ದಂ॥೧೦॥ ( 1 , 1 )
ಪೊಯ್ದನೆತ್ತಿಗದೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಪೊರಮಟ್ಟನಾಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಪೊರಮಟ್ಟಪಜ್ಜೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಪೊರಮಡು ( 2 , 1 )
ಪೊರಳ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ಪೊರಳ್ಚಿಯುಂ ( 1 , 1 )
ಪೊರೆದೆಂ ( 1 , 1 )
ಪೊರೆದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಪೊರ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಪೊರ್ದಿದ ( 1 , 1 )
ಪೊಲ್ಲದಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಲ್ಲದೇ॥೩೪॥ ( 1 , 1 )
ಪೊಳೆದು ( 1 , 1 )
ಪೋ ( 3 , 1 )
ಪೋಕುಮೆ ( 1 , 1 )
ಪೋಕುಮೆಂ ( 1 , 1 )
ಪೋಕುಮೇ॥೫೭॥ ( 1 , 1 )
ಪೋಗಲೀಯೆನೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಪೋಗಿ ( 2 , 1 )
ಪೋಗೆನುತುಂ ( 1 , 1 )
ಪೋದಂ ( 2 , 1 )
ಪೋದನೆ ( 1 , 1 )
ಪೋದುದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )

-->