ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮ ( 3 , 1 )
ಮಂ ( 2 , 1 )
ಮಂಗಳಕಾರಣಮುತ್ಸವಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಗೇಯದಿನೊಪ್ಪಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಮಂಡನ ( 1 , 1 )
ಮಂಡಲಧವಳಾತಪತ್ರಸಂಪದ಼ಮೆನಗೇ ( 1 , 1 )
ಮಂತ್ರ ( 1 , 1 )
ಮಂತ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಮಂತ್ರಿಗಮಿಚ್ಚೆಕಾರತನಮೇ ( 1 , 1 )
ಮಂದರಾದ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಮಂದಾಕಿನೀ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳುಂ ( 1 , 1 )
ಮಗಂ ( 1 , 1 )
ಮಗದಾದಂಡವಿಘಾತದಿಂ ( 1 , 1 )
ಮಗನಾದಂ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆ ( 1 , 1 )
ಮಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಮಗುಳೆ ( 1 , 1 )
ಮಣಿಮಕುಟಧರರ್ ( 1 , 1 )
ಮತಿವಿಕಳನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತರಂತರ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತಾಯ್ತದ್ಭುತಭ್ರಾಂತಿಯೆಂ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತೆಂತದಂ ( 1 , 1 )
ಮತ್ಪತಿಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ಮತ್ಪ್ರಿಯತಮಂ ( 1 , 1 )
ಮತ್ಸಹೋ ( 1 , 1 )
ಮತ್ಸ್ಯಗೃಹದಿಂದೀನಿಗ್ರಹಂ ( 1 , 1 )
ಮತ್ಸ್ಯನಿವಾಸದೊಳೆಲ್ಲ‌ಮಂತೆ ( 1 , 1 )
ಮತ್ಸ್ಯಾವಾಸದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಮದಮಣಮಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮದಮದೇನಾಯ್ತೊ ( 1 , 1 )
ಮಧುರಮ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಮನಂಗೊಳಿಸಿದುವೋ॥೪೪॥ ( 1 , 1 )
ಮನಂಗೊಳಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಮನಃಕ್ಷತಂ ( 1 , 1 )
ಮನಮಂ ( 1 , 1 )
ಮನಮಿಂದು ( 1 , 1 )
ಮನಮಿರೆ ( 1 , 1 )
ಮನುಜಂಗಂ ( 1 , 1 )
ಮನೆ ( 1 , 1 )
ಮನೆವೊಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಮನ್ನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಮರಣಕ್ಕನ್ನಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಮರವಾಳಂ ( 1 , 1 )
ಮರಸುಂದಿರ್ದಪೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಮರಿಪವೆ ( 1 , 1 )
ಮರು ( 1 , 1 )
ಮರುದಾಂದೋಳಿತ ( 1 , 1 )
ಮರುಳಯೊ ( 1 , 1 )

-->