ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಂ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲಂ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲನೊತ್ತುವೆನೊ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಲ್ಲನೆಂತುಂ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಾ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಾದನೇ॥೨೭॥ ( 1 , 1 )
ಗಂಡರಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡರುಮೋಳರೇ॥೫೫॥ ( 1 , 1 )
ಗಂಡರೆಂಬರೇ॥೩೨॥ ( 1 , 1 )
ಗಂಡರ್ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಗೆಟ್ಟುಬಳೆದೊಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಗಂಡುತನಮನೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುದೊಳ್ತಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಮನಪ್ಪುಕೆಯ್ವೆನಗಮಾ ( 1 , 1 )
ಗಂಧದಾ ( 1 , 1 )
ಗಗನಂ ( 1 , 1 )
ಗಗನತಳದಿಂ ( 1 , 1 )
ಗಗನದೊಳುರೆ ( 1 , 1 )
ಗಜದೃಷ್ಟಿಯೊಳಣ್ಮಿ ( 1 , 1 )
ಗಜರಿದಂ ( 1 , 1 )
ಗಜೇಂದ್ರಮುಂ ( 1 , 1 )
ಗಡ ( 2 , 1 )
ಗಡಂ ( 3 , 1 )
ಗಡಮ ( 1 , 1 )
ಗಡಮೊಳ ( 1 , 1 )
ಗಡಾ ( 1 , 1 )
ಗಡಾ॥೩॥ ( 1 , 1 )
ಗಡಾ॥೪೧॥ ( 1 , 1 )
ಗಡಾ॥೫೭॥ ( 1 , 1 )
ಗಡಿದಕ್ಕುಮೆ ( 2 , 1 )
ಗಣನಾಕ್ಷಸೂತ್ರಮಣಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಗಣನಾತೀತಮಿದೆಂದೊಡೇವೊಗಳ್ವುದೋ ( 1 , 1 )
ಗಣನಾಯಕಂ ( 1 , 1 )
ಗಥಕಾಲಂ ( 1 , 1 )
ಗದಾದಂಡದಿಂ ( 1 , 1 )
ಗದಾಯುದ್ಧಂ ( 2 , 1 )
ಗದಾಯುದ್ಧದೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಗದು ( 1 , 1 )
ಗದೆ ( 1 , 1 )
ಗದೆಗೊಂಡೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಗದೆಯ ( 1 , 1 )
ಗದೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಗದ್ಯರಚನೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಗನೆ ( 1 , 1 )
ಗರಮಂ ( 1 , 1 )
ಗರೆದಿರ್ದಪನಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಲಮುಚ್ಚಂಡಕರಂ ( 1 , 1 )
ಗಳ ( 1 , 1 )
ಗಳಪಿ ( 1 , 1 )
ಗಳವಾರಂ ( 1 , 1 )

-->