ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜ ( 1 , 1 )
ಜಂಬೂ ( 1 , 1 )
ಜಗ ( 2 , 1 )
ಜಗತ್ಪ್ರಿಯವಾದ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂ ( 1 , 1 )
ಜಗಮೆಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಜಗುಳ್ದಂಘ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಜಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಡಿದರ್ ( 1 , 1 )
ಜತುಗೃಹದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಜತುಗೇಹಾನಲದಾಹದಿಂ ( 1 , 1 )
ಜತುಗೇಹಾನಲಬೀಜಮುಗ್ರವಿಷಸಂಜತಾಂಕುರಂ ( 1 , 1 )
ಜನಕಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಜನಕ್ಕಾನಂದಮಂ ( 1 , 1 )
ಜನಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಜನನೀ ( 1 , 1 )
ಜನಮೆಂಬಿಂತಿವನುಂಡೆನಾಂ ( 1 , 1 )
ಜನರಂಜನೆಗರಿಯಲಾದುದಿಲ್ಲಲಮಗನಂ ( 1 , 1 )
ಜನಿ ( 1 , 1 )
ಜಯಮೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ( 1 , 1 )
ಜರದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಜರ್ಜರಹಸ್ತನಿಂದ್ರತನಯಂ ( 1 , 1 )
ಜಲಚರ ( 1 , 1 )
ಜಲದಾನಕ್ರಿಯೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಜಲಧಿಗಳೇಳುಂ ( 1 , 1 )
ಜಲಾಂಜಲಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಜಳದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಜಳಮಂ ( 1 , 1 )
ಜಳಾಂಜಳಿಯುಮಂ ( 1 , 1 )
ಜವಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಜವನುಂಡು ( 1 , 1 )
ಜಾ ( 1 , 1 )
ಜಾತಬಲಂ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿವಿರುದ್ಧಂ॥೧೭॥ ( 1 , 1 )
ಜಾರಿ ( 1 , 1 )
ಜಿತಚಕ್ರವಾಕನಿವಹಪ್ರೇಮಾಹವಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಜಿತಾರಿದೈ ( 1 , 1 )
ಜಿನುಗುತಲಿರ್ದನಾ ( 1 , 1 )
ಜಿರದೊಳರಿನೃಪರನಿಕ್ಕೀದ ( 1 , 1 )
ಜೀ ( 1 , 1 )
ಜೀಯೆನ್ನದೆ ( 1 , 1 )
ಜೂದಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಜೂದಿಂ ( 1 , 1 )
ಜೋಳದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಜಳಿಸುವವೊಲ್ ( 1 , 1 )
ಜ್ಝಿತಚಾಪನಂ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಿಸಹದೇವನರಿವಂ ( 1 , 1 )

-->