ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಂಜಕ್ಕಿಕೊಂದಂದಿನ ( 1 , 1 )
ನಂಟನೆಡರೊಳೂರಳಿವಿನೊಳಂ ( 1 , 1 )
ನಂದನ ( 1 , 1 )
ನಂದನಂ॥೫॥ ( 1 , 1 )
ನಕ್ತಂಚರೀ ( 1 , 1 )
ನಗರಾಜಪ್ರಿಯನಂದನಾ ( 1 , 1 )
ನಗುವವೊಲಿರ್ದನಂಗಪತಿ ( 1 , 1 )
ನಚ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ನಟನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನಡುವಾಗಳ್ ( 1 , 1 )
ನಡುವುಡಿವನ್ನಮೇರಿ ( 1 , 1 )
ನಡೆದಂ ( 1 , 1 )
ನಡೆದಾ ( 1 , 1 )
ನಡೆಯುತ್ತಿರ್ದಂ॥೧೪॥ ( 1 , 1 )
ನಡೆವಂತುಟಾದುದೇ॥೧೮॥ ( 1 , 1 )
ನನದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ನನುಜನ ( 1 , 1 )
ನನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ನನ್ನೋಡದೆ ( 1 , 1 )
ನಮಗೀಗೆ ( 1 , 1 )
ನಮಗೆ ( 1 , 1 )
ನಮ್ಮುಮನಿನ್ನೆಂ ( 1 , 1 )
ನಯದೆ ( 1 , 1 )
ನಯನಂ ( 1 , 1 )
ನಯನದೊಳಮೆರ್ದೆಯೊಳಂ ( 1 , 1 )
ನರಂಗಾ ( 1 , 1 )
ನರಂಗೆ ( 1 , 1 )
ನರನೊರ್ವನೆ ( 1 , 1 )
ನರಲೋಕ‌ಮನನುಭೋಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ನರಸುತ ( 1 , 1 )
ನರಿದಿತ್ತಯ್ ( 1 , 1 )
ನರ್ಮಸಚಿವಂ ( 1 , 1 )
ನಳನಿಂ ( 1 , 1 )
ನವಭೂತಭಾಷೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ನವಲೋಹಿತವಾರ್ಧಿಯೊಳಳ್ದು ( 1 , 1 )
ನಷ್ಟಸೋ ( 1 , 1 )
ನಸಿಕೆಯ ( 1 , 1 )
ನಾಂ ( 1 , 1 )
ನಾಗಲೋಕವ ( 1 , 1 )
ನಾಡ ( 1 , 1 )
ನಾಡೊಳಿರ್ಕುಮೆ ( 1 , 1 )
ನಾನಾ ( 1 , 1 )
ನಾರೊಡನೆನ್ನಣುಗರಿಲ್ಲದಿಭವಾಜಿಗಳಂ॥೩೦॥ ( 1 , 1 )
ನಾಲ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ನಾಲ್ವರುಂ ( 2 , 1 )
ನಾಲ್ವರೊಳೊರ್ವರುಮಿಲ್ಲದಿರ್ದೊಡಂ ( 1 , 1 )
ನಿ ( 4 , 1 )
ನಿಂದಿರದುರವಣಿಸಿ ( 1 , 1 )
ನಿಂದು ( 1 , 1 )
ನಿಖಿಳದಿಕ್ಚಕ್ರಂಗಳೊಳ್ ( 1 , 1 )

-->