ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭಂ ( 1 , 1 )
ಭಂಗಂ ( 1 , 1 )
ಭಂಡಮದನೊಲ್ವೆನೊಲ್ಲೆನ ( 1 , 1 )
ಭಗದತ್ತನಾನೆ ( 1 , 1 )
ಭಟಂ ( 1 , 1 )
ಭಟರ್ಕಳ್॥೧೫॥ ( 2 , 1 )
ಭಯಂಮರ್ತ್ಯಲೋ ( 1 , 1 )
ಭಯದಿಂದಳ್ಕುತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಭಯಮೆಂ ( 1 , 1 )
ಭರಂಗೆಯ್ದಪರೀಪರಾಕ್ರಮಮುಮೀಪೆರ್ಮಾತುಮೀಗಂಡುಮೀ ( 1 , 1 )
ಭರಂಗೆಯ್ದುರದೆಯ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಭರತಾ ( 1 , 1 )
ಭರತಾನ್ವಾಯದೋಳಂದಿನಿಂದುವರೆಗಂ ( 1 , 1 )
ಭವಂ ( 1 , 1 )
ಭವತ್ಪರಿಭವಂ ( 1 , 1 )
ಭವದಹಿತನಿಲ್ಲಿದಂ ( 1 , 1 )
ಭವದ್ವಿಕ್ರಮ ( 1 , 1 )
ಭಾ ( 1 , 1 )
ಭಾನುಮತಿ ( 1 , 1 )
ಭಾರ ( 1 , 1 )
ಭಾರತ ( 1 , 1 )
ಭಾರತಮುಮಾಮಹಾ ( 1 , 1 )
ಭಾರಮನಾಂತಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಭಿಂಡಿವಾಳದಂ ( 1 , 1 )
ಭೀ ( 2 , 1 )
ಭೀಮ ( 3 , 1 )
ಭೀಮಂ ( 1 , 1 )
ಭೀಮಂ॥೨೮॥ ( 2 , 1 )
ಭೀಮಕೋಪಶಿಖಿ ( 1 , 1 )
ಭೀಮಗದೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಭೀಮನಂ ( 1 , 1 )
ಭೀಮನಂ॥೧೮॥ ( 1 , 1 )
ಭೀಮನನಿನ್ನಿನಿತರ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಭೀಮನನೆ ( 1 , 1 )
ಭೀಮನೀ ( 1 , 1 )
ಭೀಮನುದ್ದಾಮಭೀಮಂ॥೧೪॥ ( 1 , 1 )
ಭೀಮನುಮೊಳನಾ ( 1 , 1 )
ಭೀಮನೆ ( 1 , 1 )
ಭೀಮನೆಂ ( 1 , 1 )
ಭೀಮನೆನಲ್ ( 1 , 1 )
ಭೀಮಭೀ ( 1 , 1 )
ಭೀಮಸೇನಂ॥೧೩॥ ( 1 , 1 )
ಭೀಮಸೇನಂ॥೧೯॥ ( 1 , 1 )
ಭೀಮಸೇನನೊದೆದಂ ( 1 , 1 )
ಭೀರಮಂ ( 1 , 1 )
ಭೀಷ್ಮ ( 1 , 1 )
ಭೀಷ್ಮಪ್ರಮುಖನಿಖಿಲಬಂಧುಕ್ಷಯೋತ್ಪನ್ನದುಃಖ ( 1 , 1 )
ಭೀಷ್ಮರಂ ( 1 , 1 )
ಭುಜಂಗೇಂದ್ರನಂ ( 1 , 1 )
ಭುಜಬಲದಿನರಿದು ( 1 , 1 )

-->