ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ರ ( 1 , 1 )
ರಂಭೆಯ ( 1 , 1 )
ರಜವನದಿಂ ( 1 , 1 )
ರಡಗಂ ( 1 , 1 )
ರಣಕ್ಕೆ ( 2 , 1 )
ರಣದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ರಣಾ ( 1 , 1 )
ರತಿರಥಸಮರಥಮಹಾರಥಾರ್ಧರಥರ್ಕಳ್॥೪೪॥ ( 1 , 1 )
ರತ್ನಪರೀಕ್ಷಕನಾಂ ( 1 , 1 )
ರತ್ನಪರೀಕ್ಷಕನೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ರತ್ನಮಂ ( 1 , 1 )
ರತ್ನಮುಮಂ ( 1 , 1 )
ರತ್ನೋಜ್ವಲಂ ( 1 , 1 )
ರಥಮೆಸಗಿ ( 1 , 1 )
ರದಮನೆಸಗಿ ( 1 , 1 )
ರನನದಟಿಂ ( 1 , 1 )
ರನ್ನಂ ( 1 , 1 )
ರನ್ನನ ( 1 , 1 )
ರವಧವಳಂಗೆ ( 1 , 1 )
ರವಾರಿ ( 1 , 1 )
ರವಿ ( 1 , 1 )
ರವಿಜಂಜಯಕಾದನೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ರವಿನಂ ( 1 , 1 )
ರವಿಸುತ ( 1 , 1 )
ರಸಾತಳಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ರಸೆಗಿಳಿದನೊ ( 1 , 1 )
ರಾ ( 1 , 1 )
ರಾಜ್ಯ ( 1 , 1 )
ರಾಜ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ರಾಜ್ಯಂಗೆಯ್ವೆನಾರ್ಗೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ರಾಜ್ಯದಾಯದ ( 1 , 1 )
ರಾಜ್ಯಮನೆ ( 1 , 1 )
ರಾಜ್ಯಲಕ್ಪ್ಮಿ ( 1 , 1 )
ರಾಜ್ಯಾರ್ಧಮನಾಂ ( 1 , 1 )
ರಾದರ್ ( 1 , 1 )
ರಾಮಾಯಣಮುಂ ( 1 , 1 )
ರಾಯಣದೇವನೀಗೆಮಗೆ ( 1 , 1 )
ರಾರುಂ ( 1 , 1 )
ರಿಗೆಯೋಕ್ಕಲ್ಗೆಣೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ರಿಪುಕುಕ್ಷಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ರಿಪುಗೆ ( 1 , 1 )
ರಿಪುಗೆಂತುಮೀವನಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ರುಚಿರಂ ( 1 , 1 )
ರುದ್ರಂ॥೩೯॥ ( 1 , 1 )
ರುಧಿರಸ್ರೋತಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ರೂಪಿರ್ದಪುದು ( 1 , 1 )
ರೂಪು ( 1 , 1 )
ರೆ ( 1 , 1 )
ರೇಚಕ ( 1 , 1 )
ರೋಡಿಸನೆ ( 1 , 1 )

-->