ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಂ ( 1 , 1 )
ಶಂಕೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಶಕುನಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಸುತ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಸುತಂಗಾ ( 1 , 1 )
ಶತಕಮುಮೆಲ್ಲಿತ್ತೊ ( 1 , 1 )
ಶತಶಾಖಂ ( 1 , 1 )
ಶತ್ರುಶಲಭಸಂಪಾತನವಿ ( 1 , 1 )
ಶಯೋನಿ ( 1 , 1 )
ಶರಣ್ಬುಗೆ ( 1 , 1 )
ಶರವೆತ್ತವೋದುದೊ ( 1 , 1 )
ಶರಶಯ್ಯಾಗತರಂ ( 1 , 1 )
ಶರಸಂಧಾನಮನನ್ಯಸೈನ್ಯದೊಡಲೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಶರಾ ( 1 , 1 )
ಶಲಜಾಲಜರ್ಜರಿತ ( 1 , 1 )
ಶಶಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಶಸಂಭವಂ ( 1 , 1 )
ಶಸ್ತ್ರವಿಡಂಬಮೇವುದವರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಮವರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಾಪಮೊ ( 1 , 1 )
ಶಿ ( 1 , 1 )
ಶಿಖಿಯಿಂದಾನೀತನಂ ( 1 , 1 )
ಶಿರಸ್ಕಂಧಾವಲಂಬಂ ( 1 , 1 )
ಶಿಲೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಶುಚಿತ್ವಮನಪ್ಪುಕೆಯ್ವ ( 1 , 1 )
ಶೂನ್ಯಂ ( 2 , 1 )
ಶೂನ್ಯಮಾದುದು ( 1 , 1 )
ಶೂನ್ಯಮಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಶೋಕಮಹಾಸಾ ( 1 , 1 )
ಶೋಭೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ಶೌರ್ಯಮಂ ( 1 , 1 )
ಶೌರ್ಯಸಖಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಯಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಯಂ॥೫೬॥ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಯುವತೀಪ್ರಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀರಾಜಕಂಜಾಸನಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ವರ ( 1 , 1 )
ಶ್ವರನೀತಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ವರಶೈಲಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ವರಸುತನ ( 1 , 1 )

-->