ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಂದಂದವಗಡಿಸಿದಹಂಕಾರಮೇನಾಯ್ತೊ ( 1 , 1 )
ವಂದ್ಯರವಂದೀರೊಳೀತನಲ್ತೆ ( 1 , 1 )
ವಂಶೋ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಮನನಪ್ಪೆನ್ನಂ॥೧೯॥ ( 1 , 1 )
ವತ್ಸ ( 1 , 1 )
ವದೆ ( 2 , 1 )
ವಧಿಕಾಕಾರಿಗಳಾಗಿ ( 1 , 1 )
ವಧೂಜನಮುಂ ( 1 , 1 )
ವನನಂಟಂ ( 1 , 1 )
ವನನಿಂದಾಪ್ರಾಣಸಹಿತಮೀಂಟದೆ ( 1 , 1 )
ವನರುಹವಿಷ್ಟರಂ ( 1 , 1 )
ವನಾಕುಳಂ ( 1 , 1 )
ವನಿ ( 1 , 1 )
ವನಿಜಾತ ( 1 , 1 )
ವನಿತಳದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವನಿತೆಯ ( 1 , 1 )
ವರಗಲಿ ( 1 , 1 )
ವರಚಕ್ರಂ ( 1 , 1 )
ವರಜನ ( 1 , 1 )
ವರದ ( 1 , 1 )
ವರದನಕ್ಕಮಗಮ್ಮನಗಂಧವಾರಣಂ ( 1 , 1 )
ವರಪದ್ಮಾಸನದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವರಮುಮನೆಮ್ಮುಮಂ ( 1 , 1 )
ವರೂಥಮಂ ( 1 , 1 )
ವರೊಳೊರ್ವಂ ( 1 , 1 )
ವಲಂ॥೨೬॥ ( 1 , 1 )
ವಲಮೆಂದೊಡಾಗದೆನೆ ( 1 , 1 )
ವಲಯೋದ್ದ್ಯೋತಕರಂಗಳಾನತ ( 1 , 1 )
ವಲ್ಕಲಧಾರಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ವಳಿತಶಿಳೀಮುಖಮುತ್ಪಳ ( 1 , 1 )
ವಳಿಯಂ ( 1 , 1 )
ವಳೋಕನಕ್ರಮದಿನರಿಪಿದಂ ( 1 , 1 )
ವಸಥರ್ ( 1 , 1 )
ವಸುಧೆ ( 1 , 1 )
ವಸುಮತಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ವಹಮಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ವಾ ( 1 , 1 )
ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಂ॥೧೪॥ ( 1 , 1 )
ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಂ॥೪೫॥ ( 1 , 1 )
ವಾಗ್ದೇವಿಯ ( 1 , 1 )
ವಾದಂ ( 1 , 1 )
ವಾಮಾಂಘ್ರಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ವಾಯತ್ತಮಜ್ಜ ( 1 , 1 )
ವಾಯು ( 1 , 1 )
ವಾಯುಜನಿರ್ದಿರವಗ್ನಿಪುತ್ರಿಯಿಎ ( 1 , 1 )
ವಾಯುಪು ( 1 , 1 )
ವಾಲ್ಮೀ ( 1 , 1 )
ವಾಸುದೇ ( 1 , 1 )
ವಿಕ್ರಮ ( 1 , 1 )
ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದಂ ( 1 , 1 )

-->