ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕ ( 2 , 1 )
ಕಂ ( 1 , 1 )
ಕಂಜರಂಜಿತ ( 1 , 1 )
ಕಂಠೀರವಂ॥೪೭॥ ( 1 , 1 )
ಕಂಡಂ ( 1 , 1 )
ಕಂಡನಭಿಮನ್ಯುಕುಮಾರನನಾಜಿವೀರನಂ ( 1 , 1 )
ಕಂಡುಮಿನ್ನುಮೆನ್ನಸುವಿದು ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಕಜವನದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಜ್ಜಂ॥೪೫॥ ( 1 , 1 )
ಕಜ್ಜಮನೊಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟಾಯದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟಾಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಡಲೊಳಗಡಿಗಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಡಿವೋದ ( 1 , 1 )
ಕಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಕಡ್ಡವಾರಮೆಂಬಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಗಡಮೆಂದು ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಗಳುಮಲರ್ದ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಣೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಥೆಯೆಲ್ಲಮೀ ( 1 , 1 )
ಕದ ( 2 , 1 )
ಕದಡಿದಯ್ ( 1 , 1 )
ಕದಡುಗುಂ ( 1 , 1 )
ಕದನದೊಳುಣ್ಮಿದೊಳ್ಮಿದುಳ ( 1 , 1 )
ಕದನಪ್ರೋಚ್ಚಂಡದಂಡಕ್ರಮವಿಜಿತರಿಪುಕ್ಷತ್ರಿಯರ್ ( 1 , 1 )
ಕದೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಕನಕಪರ್ವತ ( 1 , 1 )
ಕನಕಮಹಿಧರಂ ( 1 , 1 )
ಕನನ್ಮಣಿಮಯಂ ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡಂ ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡಮಾತಿರುಳ ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡಮೆರಡರುನೂರರ ( 1 , 1 )
ಕಪಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಮಲ ( 1 , 1 )
ಕಮಲಜಾಂಡಂಬರೆಗಂ॥೨೦॥ ( 1 , 1 )
ಕಮಲಾಕರದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಮ್ಮರಿಯೋಜನೆನಿಸಿದಂ ( 1 , 1 )
ಕಯ್ ( 1 , 1 )
ಕಯ್ಗಣ್ಮುವೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಕಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಕಯ್ದುಗೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಯ್ದುವಂ ( 1 , 1 )
ಕಯ್ದುವನೆನಲಾ ( 1 , 1 )
ಕಯ್ಪೆ ( 1 , 1 )
ಕರಂಗಿ ( 1 , 1 )
ಕರಕಲ್ಪದ್ರುಮನೀಗಭೀಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಕರಣದೆ ( 1 , 1 )
ಕರನಾದಂ ( 1 , 1 )
ಕರಮತ್ಕೋಪಾಗ್ನಿ ( 1 , 1 )

-->