ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬ ( 2 , 1 )
ಬಂದಂ ( 2 , 1 )
ಬಂದದೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಬಂದನೀಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಬಂದಪೆನೆಂದದೊಂದು ( 1 , 1 )
ಬಂದವರ್ಗಿಕ್ಕುವ ( 1 , 1 )
ಬಂದೆನಂಗಾಧಿಪತೀ॥೧೩॥ ( 1 , 1 )
ಬಂದೆನಹಿತರೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಬಂದೆನೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಧಮನೆಡಗಲಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬಂಧುಜನಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಧುಮ ( 1 , 1 )
ಬಂಧುಶೋಕದೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಬಕನಿಕಾಯಕಮದರೊಳ್॥೧೯॥ ( 1 , 1 )
ಬಕಾಂತಕಂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗಾದತ್ತೆನಿಸಿರ್ದುದೇಂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಪ್ಪೆನೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದರಿಲ್ಲಾದ್ರೌಣಿಯುಂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯದಹಿತಮನೆ ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗಿಪಂ ( 1 , 1 )
ಬಗ್ಗಿಸಿದಂ ( 1 , 1 )
ಬಡವರ್ ( 1 , 1 )
ಬಡವುಗಳವರೇಗೆಯ್ವರಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಡಿಗೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಬಡಿಗೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಬಡಿದನನಿಬರಂ ( 1 , 1 )
ಬಡಿವಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಬಡುವುಗಳವರ್ಗಾ ( 1 , 1 )
ಬತ್ತುತಿರ್ಪುವೀ ( 1 , 1 )
ಬದ್ಧಮ ( 1 , 1 )
ಬನ್ನಮಂ ( 2 , 1 )
ಬನ್ನಮೀವೆಂ॥೪೨॥ ( 1 , 1 )
ಬಯಸಿ ( 1 , 1 )
ಬರಕೇಶಾಕೃಷ್ಟಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಬರಮಾತಂ ( 1 , 1 )
ಬರಮಾತೊಪ್ಪುಗುಮಾದಿ ( 1 , 1 )
ಬರಸಿಡಿಲೆರಗುವವೊಲೆರಗಿಪೊಯ್ಯಲೊಡಂ ( 1 , 1 )
ಬರಿಯೆಲ್ವುಡಿವನ್ನೆಗಮೊತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಬರಿಯೆಲ್ವುಡಿವನ್ನೆಗಮೊತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಬರೆದಂತಿರ್ದಪುದು ( 1 , 1 )
ಬರೆವರೆ ( 2 , 1 )
ಬರ್ಕಿಂ ( 1 , 1 )
ಬರ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಬರ್ದನಾವನುಮೊಳನೇ॥೨೮॥ ( 1 , 1 )
ಬರ್ದುಕರಂಗಿಧಿಪತೀ॥೩೭॥ ( 1 , 1 )

-->