ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಂಡಮು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣ ( 1 , 1 )
ದಡಿಗಡಿಗಳ್ತು ( 1 , 1 )
ದಡಿಗವೆಣಂಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ದನ ( 1 , 1 )
ದನನನೆ ( 1 , 1 )
ದನೆಯದು ( 1 , 1 )
ದಯಾ ( 1 , 1 )
ದಯೆಯಿನಶ್ವತ್ಥಾಮನೆಂದೆಂದೊಡಾ ( 1 , 1 )
ದರನಿಮೀಲಿತ ( 1 , 1 )
ದರಮಾದತ್ತೆನಗಂ ( 1 , 1 )
ದರರಂ ( 1 , 1 )
ದರಹಾಸಪೇಶಲಂ ( 1 , 1 )
ದರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ದರಿಯೆನಿದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ದರ್ಪಕ್ಕೊಂದುಗೊಳ್ ( 1 , 1 )
ದರ್ಭಪಾಣಿ ( 1 , 1 )
ದರ್ಭಾಧಿಕಾರಮಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ದರ್ವೀಕರ ( 1 , 1 )
ದಲಾತನುಂ ( 1 , 1 )
ದಲೀಗಳ್ ( 1 , 1 )
ದಳನಯನಂ ( 1 , 1 )
ದಳಾನೀಕಂ ( 1 , 1 )
ದಳಿತಕುಭೃದ್ವರ್ಗಶೂನ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ದವೆಂತು ( 1 , 1 )
ದಶಾವತಾರಮನಿತರೊಳಿರದ ( 1 , 1 )
ದಸ್ರಾತ್ಮಜರ್ ( 1 , 1 )
ದಹನಕ್ರಿಯೆಯಂ ( 1 , 1 )
ದಾಂಟಿದಾಂ ( 1 , 1 )
ದಾಂಟುವೆನೊ ( 1 , 1 )
ದಾನಗುಣದಿಂ ( 1 , 1 )
ದಾನವರಿಪುವರಿವನರ್ಕನರಿವಂ ( 1 , 1 )
ದಿ ( 2 , 1 )
ದಿಂದಂ ( 1 , 1 )
ದಿಕ್ಪಾಲಕರಂ॥೧೯॥ ( 1 , 1 )
ದಿಗ್ಗಜಮೊತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ದಿಙ್ನಾಗರಾ ( 1 , 1 )
ದಿಟ್ಟಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದಿನ ( 1 , 1 )
ದಿನಕರ ( 1 , 1 )
ದಿನಪಸುತನಂ ( 1 , 1 )
ದಿವಿಜತನಯಂಗೆ ( 1 , 1 )
ದಿವ್ಯ ( 2 , 1 )
ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಮಂ ( 1 , 1 )
ದಿಶಾಗಜಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ದಿಸದಿನ್ನಾಗ್ರಹಮಂ ( 1 , 1 )
ದೀಕ್ಷಿತನಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ದೀರ್ಘನಿದ್ರೆಯಂ ( 1 , 1 )
ದುದೊ ( 1 , 1 )
ದುರಾತ್ಮನಂ ( 1 , 1 )

-->