ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕೃಷ್ಣಾಂ ( 1 , 1 )
ಕೃಷ್ಣೆ ( 1 , 1 )
ಕೃಷ್ಣೆಯ ( 1 , 1 )
ಕೆಡೆದಂ॥೩೭॥ ( 1 , 1 )
ಕೆಡೆಯುತ್ತುಂ ( 1 , 1 )
ಕೆಡೆವಂದದೆ ( 1 , 1 )
ಕೆನ್ನೆತ್ತರನೀಂಟುವಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಕೆನ್ನೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಕೆಯ್ಮುಗಿದನಂದಭಿಮನ್ಯುಗೆ ( 1 , 1 )
ಕೆಯ್ಯುಮಾ ( 1 , 1 )
ಕೆಲಂಬರಂ ( 1 , 1 )
ಕೆಲರಂ ( 2 , 1 )
ಕೆಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಕೆಳೆಯಂಗಾಯ್ತಸುಮೋಕ್ಷಮಾಗದೆನಗಂ ( 1 , 1 )
ಕೆಳೆಯಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಕೇಳಂ ( 1 , 1 )
ಕೇಳಲ್ಕದೇಂ ( 1 , 1 )
ಕೇಳಿಸಲೆ ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ದಳ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ದಾ ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ದಿನ್ನುಮಿರ್ದಯ್ ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ದೆನೊ ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ವಂದಮೆಂತು ( 1 , 1 )
ಕೇಶಪಾಶಂ ( 1 , 1 )
ಕೇಶಮಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಕೊಂಡುಪೋಗೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಂಡೆಳೆವಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಕೊಂಡೆಸೆಪರಾರೊ ( 1 , 1 )
ಕೊಂತದ ( 1 , 1 )
ಕೊಂತಿ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದಂಬಕವೆಸರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದದಾ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದನಲ್ಲನಂಗಾಧಿಪತೀ॥೨೬॥ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದರ್ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದವ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದವನನಿಕ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದು ( 1 , 1 )
ಕೊಂದುಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದೈ ( 1 , 1 )
ಕೊಟ್ಟಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಟ್ಟಂ॥೧೫॥ ( 1 , 1 )
ಕೊಟ್ಟನಿವಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಟ್ಟಯ್ ( 1 , 1 )
ಕೊಟ್ಟೆನಲ್ಲನ್ಯಮಂ ( 1 , 1 )
ಕೊರೆದು ( 1 , 1 )
ಕೊಲಲೆಂದು ( 1 , 1 )

-->