ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದುರ್ಜನನುಮದೇಂ ( 1 , 1 )
ದುರ್ನಯ ( 1 , 1 )
ದುರ್ನಯಕ್ಕಯ್ದೆಡೆಯನುರು ( 1 , 1 )
ದುರ್ಯೋ ( 2 , 1 )
ದುರ್ಯೋಧನಂ ( 2 , 1 )
ದುರ್ಯೋಧನನಂ॥ ( 1 , 1 )
ದುರ್ಯೋಧನನಂ॥೧೬॥ ( 1 , 1 )
ದುರ್ಯೋಧನನಂ॥೪೬॥ ( 1 , 1 )
ದುರ್ಯೋಧನಭೀಮಸೇನರ ( 1 , 1 )
ದುರ್ಯೋಧನವೆಸರ್ಗಿದು ( 1 , 1 )
ದುರ್ಯೋಧನಾ ( 1 , 1 )
ದುಶ್ಯಾ ( 3 , 1 )
ದುಶ್ಯಾಸನ ( 2 , 1 )
ದುಶ್ಯಾಸನನ ( 1 , 1 )
ದುಶ್ಯಾಸನನಂ ( 1 , 1 )
ದುಶ್ಯಾಸನನಂ॥೩॥ ( 1 , 1 )
ದುಶ್ಯಾಸನನಿಲ್ಲದಾರೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ದುಶ್ಯಾಸನನುಂ ( 1 , 1 )
ದುಶ್ಯಾಸನಾ॥೭॥ ( 1 , 1 )
ದುಶ್ಯಾಸನೋರುಸ್ಸ್ಥಳ ( 1 , 1 )
ದೂಸರಿನಾಯ್ತಾ ( 1 , 1 )
ದೃಷ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ದೆಸೆಗಳ ( 1 , 1 )
ದೆಸೆದಿಗಿಭಟಾಶೂನ್ಯಮಾದಂತೆ ( 1 , 1 )
ದೆಸೆಯಂ ( 1 , 1 )
ದೆಸೆವಲಿಗೆಯ್ದಂ ( 1 , 1 )
ದೇ ( 1 , 1 )
ದೇನಂ ( 1 , 1 )
ದೇವಂ ( 1 , 1 )
ದೇವನಂ ( 1 , 1 )
ದೇವನೆನಿಸಲ್ ( 1 , 1 )
ದೇಸಿಗನೆ ( 1 , 1 )
ದೈ ( 1 , 1 )
ದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ದೊಣೆಯಿಂದಂ ( 1 , 1 )
ದೊರೆ ( 2 , 1 )
ದೊರೆಗೆ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಯ ( 2 , 1 )
ದೊರೆಯರಮಗನುಂ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಯಾರೆಂಬಿನಮಣ್ಮಿ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಯಿಗಿರ್ಪಿನಮೊಂದುಗುಂದದಖಿಲಂ ( 1 , 1 )
ದೊಳಗಣ ( 1 , 1 )
ದೋ ( 1 , 1 )
ದೋಷದ ( 1 , 1 )
ದೋಷಮೊಂ ( 1 , 1 )
ದೋಷಾ ( 1 , 1 )
ದ್ಗುರುವಾದಂ ( 1 , 1 )
ದ್ಗುರುವೆಂಬರ್ ( 1 , 1 )
ದ್ದತಿಕೃದ್ದ್ಯೂತವಿನೋದಪಲ್ಲವಚಯಂ ( 1 , 1 )
ದ್ಭಾಲಮನಾಂತಭಿಮನ್ಯು ( 1 , 1 )

-->