ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕುರು ( 3 , 1 )
ಕುರುಕುಲ ( 2 , 1 )
ಕುರುಕುಲಕದಳೀಕಾನನ ( 1 , 1 )
ಕುರುಕುಲಪತಿಗಾಯ್ತಲ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಕುರುಕುಲಮಥನೋದ್ಭೀಕರಂ ( 1 , 1 )
ಕುರುಕುಲರಂ ( 1 , 1 )
ಕುರುಕುಲವಿಲಯೋತ್ಪಾತನೋತ್ಪಾತಕೇತೂ॥೧೫॥ ( 1 , 1 )
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದೊಳ್॥೨॥ ( 1 , 1 )
ಕುರುನೃಪಾನೀಕಂ ( 1 , 1 )
ಕುರುಪತಿ ( 5 , 1 )
ಕುರುಪತಿಯನರಸಿದಂ ( 1 , 1 )
ಕುರುಬಾಲಸಂಹರಣ ( 1 , 1 )
ಕುರುಭೂಮಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕುರುರಾಜ ( 1 , 1 )
ಕುರುರಾಜಂ ( 1 , 1 )
ಕುರುರಾಜನ ( 1 , 1 )
ಕುರುರಾಜನೆ ( 1 , 1 )
ಕುರುವಂಶಮಯಶೋ ( 1 , 1 )
ಕುರುವಂಶಾಧೀಶನಂ ( 1 , 1 )
ಕುಲಗಿರಿ ( 1 , 1 )
ಕುಲಜಂ ( 1 , 1 )
ಕುಲಜಂಗಂ ( 1 , 1 )
ಕುಲತಿಲಕಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಕುಲದರ್ಪಣ ( 1 , 1 )
ಕುಲನಗಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಕುಲಮುಂ ( 1 , 1 )
ಕುಳ್ಳಿರ್ದೆಮಗಾ ( 1 , 1 )
ಕುಸಿಕುಸಿದು॥೧೭॥ ( 1 , 1 )
ಕುಸಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಕೂ ( 1 , 1 )
ಕೂಡಿ ( 2 , 1 )
ಕೂಡೆ ( 1 , 1 )
ಕೂಡೆನಂಗಾಧಿಪತಿ॥೧೨॥ ( 1 , 1 )
ಕೂರದರಂ ( 1 , 1 )
ಕೂರದರೊಳರೇ॥೩೨॥ ( 1 , 1 )
ಕೂರಸಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೂರಿತಕ್ಕುಮೆ ( 1 , 1 )
ಕೂರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಕೂರ್ತೆನೋ॥೩೧॥ ( 1 , 1 )
ಕೂರ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ಕೂರ್ಮೆಗಮದೆನ್ನ ( 2 , 1 )
ಕೃತಕದ್ಯೂತವಿನೋದದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕೃತಕಸಭಾಲೋಕನಭ್ರಾಂತಿಗೆಂದೋ ( 1 , 1 )
ಕೃತಾಂತಾತ್ಮಜಪವನಜಗಾಂಡೀವಧನ್ವರ್ಕಳೀಮೂ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿ ( 3 , 1 )
ಕೃತಿಗೀಶಂ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಕೃಷ್ಣ ( 1 , 1 )
ಕೃಷ್ಣಂ॥೪೨॥ ( 1 , 1 )
ಕೃಷ್ಣಂಗದೆಂತೊಪ್ಪುಗುಂ॥೪೩॥ ( 1 , 1 )

-->