ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸು ( 1 , 1 )
ಸುಖಮನಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಸುಟ್ಟನಿವಂ ( 1 , 1 )
ಸುಟ್ಟುಕೊಂದಂದಿನುರ್ವೀ ( 1 , 1 )
ಸುಟ್ಟೆನುಮಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸುತ ( 1 , 1 )
ಸುತರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಸುತಶತಕಮುಂ ( 1 , 1 )
ಸುಭಟಾಲಾಪಮುಮೆಲ್ಲಮಾನೃಪತಿಗಳ್ಗೇನೆಂಬೆನೆಲ್ಲರ್ದುದೋ॥೩೬॥ ( 1 , 1 )
ಸುಯೋಧನ ( 1 , 1 )
ಸುಯೋಧನಂ॥೪॥ ( 1 , 1 )
ಸುರಚಾಪಲೀಲೆ ( 1 , 1 )
ಸುರತರಮಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಸುರಪಗಾನಂದನಂ ( 1 , 1 )
ಸುರಪತಿ ( 1 , 1 )
ಸುರಲೋಕದ ( 1 , 1 )
ಸುರಸಿಂಧುನಂದನಂ ( 1 , 1 )
ಸುರಸುಂದರಿಯರ್ಕಳನೀಕ್ಷಿಸುತ್ತುಮೊ ( 1 , 1 )
ಸುಳರಂಬೆತ್ತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಸುವುದಾವಗ್ಗಳಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಸೂತಂ ( 1 , 1 )
ಸೂತಜಂ ( 1 , 1 )
ಸೂತಾವತಾರಮುಂ ( 1 , 1 )
ಸೂನುಗಳಳಿವಂ ( 1 , 1 )
ಸೂರೆಗೊಳ್ಳದೆ ( 1 , 1 )
ಸೂಳೆಯರ್ಕಳ ( 1 , 1 )
ಸೂಳ್ ( 1 , 1 )
ಸೇನಾಂಗದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಸೈನ್ಯಮೆಲ್ಲಿದ ( 1 , 1 )
ಸೈರಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಸೊಕಮಿರ್ಕಕ್ಕಟ ( 1 , 1 )
ಸೊಗಯಿಸಿತೋ॥೪೫ ( 1 , 1 )
ಸೊಗಯಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಸೊಡರಂ ( 1 , 1 )
ಸೊಡರೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಸೊರ್ಕೀಗಳೇನಾದುದೆಂದಾ ( 1 , 1 )
ಸೋಮಾಮೃತಂ ( 1 , 1 )
ಸೌಧರ್ಮಿಕೆಗಂ॥೨೫॥ ( 1 , 1 )
ಸೌಧರ್ಮಿಕೆಗಂ॥೬॥ ( 1 , 1 )
ಸೌಳನೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ತನ್ಯಮನುಂಡೆನಾಂ ( 1 , 1 )
ಸ್ಥಿರಸತ್ಯವ್ರತಿಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸ್ಪ್ಹಹಭೀಮೋದ್ದಾಮ ( 1 , 1 )
ಸ್ಫುರಿತಪ್ರದೀಪನಾಕುರು ( 1 , 1 )
ಸ್ಮರಘಸ್ಮರಂ ( 1 , 1 )
ಸ್ಮರಣದೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಗೋತ್ರವಧೆಯಪ್ಪಾಪಾತಕಂ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಜನಗುರುಜನಾಭಾಯರ್ಥನೆಯಿಂ॥೭॥ ( 1 , 1 )
ಸ್ವದಾರ ( 1 , 1 )

-->