ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಿಡಲಾ ( 1 , 1 )
ಮಿಡಿದನೋ॥೮॥ ( 1 , 1 )
ಮಿನಿಸು ( 1 , 1 )
ಮಿಳಿಮಿಳಿರು ( 1 , 1 )
ಮಿಳ್ಮಿಳನೆ ( 1 , 1 )
ಮೀ ( 1 , 1 )
ಮೀಂಗುಲಿಗವಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಮೀಂಗೆರಗುವ ( 1 , 1 )
ಮೀಂಟುವೆನೊ ( 1 , 1 )
ಮೀನಿರ್ಪವೊಲ್ ( 1 , 1 )
ಮೀರಿ ( 1 , 1 )
ಮೀರಿದ ( 1 , 1 )
ಮುಂ ( 5 , 1 )
ಮುಂಚಿದಯ್ ( 1 , 1 )
ಮುಂದಂ ( 1 , 1 )
ಮುಕ್ಥಬಾಣಂ ( 1 , 1 )
ಮುಖ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟೆ ( 1 , 1 )
ಮುದ್ರೆಯನೊಡೆದಂ ( 1 , 1 )
ಮುನಿದು ( 1 , 1 )
ಮುನಿವರ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನಂ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನಮಮರುಂಡಮೃತಮನೇಂ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನಮವಂದಿರಿರ್ಬರುಮನಿಕ್ಕುವೆನಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನಮೆ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನಮೆನ್ನಿರ್ಪರಿಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನಾರ್ತರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನಿನ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನುರಮನಿರ್ಬಗಿಯಾಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ಮಳ್ಕಾಡಿದರ್ ( 1 , 1 )
ಮುಯ್ಯಾಂ ( 1 , 1 )
ಮುರಹರಂ ( 1 , 1 )
ಮುಳಿದಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಮುಳಿದಾಂಪರ್ ( 1 , 1 )
ಮುಳಿದಿರ್ಪೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಮುಳಿಯಲರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಮುಳಿಸಿಂ ( 1 , 1 )
ಮುಳಿಸಿಂಗಂ ( 1 , 1 )
ಮುಳುಗಿರ್ದಕಟಾ ( 1 , 1 )
ಮುಳ್ಕಾ ( 1 , 1 )
ಮುಷ್ಟಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಮೂ ( 1 , 1 )
ಮೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಮೂಡಿ‌ಮುಳ್ಕಾಡಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಮೂದಲಿಸಲ್ ( 1 , 1 )
ಮೂದಲಿಸಿದನದಟಂ ( 1 , 1 )
ಮೂರುಗೊಳ್ಳೆಂದು ( 1 , 1 )
ಮೂರ್ಚ್ಛೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತರ್ ( 1 , 1 )

-->