ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಿರುಬಿಂದಂ ( 1 , 1 )
ಬಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ಬಿಲನೋ ( 1 , 1 )
ಬಿಲ್ಗೊಂಡುಮೇಗೆಯ್ವರೆ ( 1 , 1 )
ಬಿಲ್ಬಲ್ಮೆಯಂ ( 2 , 1 )
ಬಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಿಲ್ಲಗುರುಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಬಿಲ್ಲಬಿನ್ನಣಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಿಲ್ಲೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಬಿಲ್ಲೋಜಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಳ್ದ ( 2 , 1 )
ಬಿಳ್ದದಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಳ್ದನಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಳ್ದನನೆಂಬೀ ( 1 , 1 )
ಬಿಳ್ದಭಟರಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಳ್ದಶ್ವದಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಳ್ದುದೊ ( 1 , 1 )
ಬಿಸುಟರ್ ( 1 , 1 )
ಬಿಸುಟು ( 1 , 1 )
ಬಿಸುಟೆನಿನ್ನವರಾದುದನಾಗದಿರ್ಪೆನೇ॥೯॥ ( 1 , 1 )
ಬಿಸುಟ್ಟಳ್॥೯॥ ( 1 , 1 )
ಬಿಸುನೆತ್ತರಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಸುಳ್ಪುದೆನೆ ( 1 , 1 )
ಬೀ ( 1 , 1 )
ಬೀಡು ( 1 , 1 )
ಬೀಸೆ ( 1 , 1 )
ಬುದನೆಂಬಂತಿರೆಯಂತದೇಂ ( 1 , 1 )
ಬೃಹನ್ನಳೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಬೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಚ್ಚದೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಡಂಗಂ ( 1 , 1 )
ಬೆನ್ನಂ ( 1 , 1 )
ಬೆನ್ನಳಿಯಾಸೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಬೆನ್ನಿತ್ತುದಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಮರ್ತನುಲಗಪತಾಕಂ॥೨೨॥ ( 1 , 1 )
ಬೆರಗೆ ( 1 , 1 )
ಬೆರಸನ್ಯಶರಪ್ರಹಾರ ( 1 , 1 )
ಬೆರಸೀಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಬೆಲಗಸೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಬೆಲಸಷ್ಟದಿಕ್ತಟಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಳ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗಿ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗುವ ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆದಾ ( 1 , 1 )
ಬೆಳ್ಗೊಡೆಯುಂಟಯ್ ( 1 , 1 )
ಬೆಸಕೆಯ್ಯೆಂ॥೧೨॥ ( 1 , 1 )
ಬೆಸಕೆಯ್ವೆಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಸನೇ ( 1 , 1 )
ಬೆಸುಗೆಗಿಡೆ ( 1 , 1 )
ಬೇ ( 1 , 1 )

-->