ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಿಷ್ಕರಣ ( 1 , 1 )
ನಿಸ್ತ್ರಿಂಶತೆಯಂ ( 1 , 1 )
ನೀ ( 3 , 1 )
ನೀಂ ( 9 , 1 )
ನೀಂಟುವೆನೊ ( 1 , 1 )
ನೀಗುವೆನೇ॥೮॥ ( 1 , 1 )
ನೀಚನಾ ( 1 , 1 )
ನೀನಾರ್ಗೆಂದಾರುಮರಿಯರಂಗಾಧಿಪತಿ॥೧೮॥ ( 1 , 1 )
ನೀನಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ನೀನಿಲ್ಲದರಸುಗೆಯ್ವೆನೆ ( 1 , 1 )
ನೀನಿಲ್ಲದಹಿತರೊಳ್ ( 1 , 1 )
ನೀನಿಲ್ಲದಿವೆಲ್ಲಮೊಳವೆ ( 1 , 1 )
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ನೀನುಂ ( 2 , 1 )
ನೀನುಮಗಲ್ದೆತ್ತವೋದೆಯಂಗಾಧಿಪತಿ॥೧೧॥ ( 1 , 1 )
ನೀನುಳ್ಳೊಡುಂಟು ( 1 , 1 )
ನೀನುಳ್ಳೊಡೆ ( 1 , 1 )
ನೀನೆ ( 2 , 1 )
ನೀನೆತ್ತಿಕೊಂಡ ( 1 , 1 )
ನೀನೆನಗದೇಕೆ ( 1 , 1 )
ನೀನೆನ್ನಂ ( 1 , 1 )
ನೀಮಿಲ್ಲದೇಯಜ್ಜ ( 1 , 1 )
ನೀಮುಂ ( 1 , 1 )
ನೀರುದ್ಧ ( 1 , 1 )
ನೀರೇರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ನೀರೊಳಗಿರ್ದುಂ ( 1 , 1 )
ನೀಲನೀ ( 1 , 1 )
ನುಂ ( 1 , 1 )
ನುಂಗಿ ( 1 , 1 )
ನುಂಗಿದಂ ( 1 , 1 )
ನುಂಗಿದುದುಂ ( 1 , 1 )
ನುಜ ( 1 , 1 )
ನುಡಿ ( 1 , 1 )
ನುಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನುಡಿದನಾವಗಂ ( 1 , 1 )
ನುಡಿಯದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ( 1 , 1 )
ನುಡಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ನುಡಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ನುಡಿವೆನಳ್ತಿಯೊ ( 1 , 1 )
ನುಣ್ಣನೆ ( 1 , 1 )
ನೂಂಕಿದರೆನಸು॥೭॥ ( 1 , 1 )
ನೂಜರ ( 1 , 1 )
ನೂರು ( 1 , 1 )
ನೂರ್ವರುಮಿದಿರ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ನೂರ್ವರುಮೆನ್ನೊಡ ( 1 , 1 )
ನೂರ್ವರೊಳೊರ್ವರುಮಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನೃತ್ತಂ॥೪೩॥ ( 1 , 1 )
ನೃಪಸಿಂಹನಾಗಿಯುಂ ( 1 , 1 )
ನೃಪೋಚಿತಮರಿಯಂ ( 1 , 1 )
ನೆ ( 2 , 1 )

-->