ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತುದಿಯಂ॥೧೭॥ ( 1 , 1 )
ತುರುಗೋಳೊಳ್ ( 1 , 1 )
ತುರುವಂ ( 1 , 1 )
ತುಳಿಲಾಳ್ ( 1 , 1 )
ತೂಂಕಿ ( 1 , 1 )
ತೂರಲ ( 1 , 1 )
ತೆಗೆದ ( 1 , 1 )
ತೆಗೆಯಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತೆಗೆವಲ್ಲಿ ( 2 , 1 )
ತೆಗೆವಾಗಳೊಂದು ( 1 , 1 )
ತೆಗೆವೆಂ ( 1 , 1 )
ತೆರಡರೊಳೊಂದರಫಲಮುಂ ( 1 , 1 )
ತೆರದಿ ( 1 , 1 )
ತೆರದಿಂ॥೩೭॥ ( 1 , 1 )
ತೆರದಿನಂತದೇಂ ( 1 , 1 )
ತೆರದಿನಕಾಲಣಂ ( 1 , 1 )
ತೆರದಿನೆರಗಿ ( 1 , 1 )
ತೆರದೆ ( 3 , 1 )
ತೆರದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ತೆರನಂ ( 1 , 1 )
ತೆರಪಂ ( 1 , 1 )
ತೆಲ್ಲಟಿಗೆಗುಡುವ ( 1 , 1 )
ತೇಯನನಂತಭೋಗನಿಲಯಂ ( 1 , 1 )
ತೇರನೆಸಪಂ ( 1 , 1 )
ತೈಲಪನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ತೊಡೆಯನುಡಿದು ( 1 , 1 )
ತೊಡೆಯನುಡಿವೆನೆಂದಂ ( 1 , 1 )
ತೊದಳ್ನುಡಿದು ( 1 , 1 )
ತೊಲಗದಿರ್ಕುಮೆ ( 1 , 1 )
ತೊಲಗಿದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ತೊಲಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ತೊಳಕೊಂಡತ್ತೆನೆ ( 1 , 1 )
ತೋ ( 1 , 1 )
ತೋಯೋದ್ದೇಶಮೋ ( 1 , 1 )
ತೋರಿದಯ್ ( 1 , 1 )
ತೋರುವೆನಾರ್ಗೆತೋರಿ ( 1 , 1 )
ತೋರ್ಕುಮೆ ( 1 , 1 )
ತೋರ್ಪ ( 2 , 1 )
ತೋರ್ಪಂ ( 3 , 1 )
ತೋರ್ಪೆನೆ ( 1 , 1 )
ತೋಳ್ಗ಼ಳನಗಲ್ದುರಮಂ ( 1 , 1 )
ತ್ಕುಲಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ತ್ತರ ( 1 , 1 )
ತ್ತಿರೆ ( 1 , 1 )
ತ್ತೆಲ್ಲಿತ್ತೊ ( 1 , 1 )
ತ್ಪನ್ನಂ ( 1 , 1 )
ತ್ಮಗತಂ ( 1 , 1 )
ತ್ಯಂಧನೆಯೋ ( 1 , 1 )
ತ್ರಕನುಂ ( 1 , 1 )
ತ್ರರೆ ( 1 , 1 )

-->