ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಿಜ ( 1 , 1 )
ನಿಜಕಬರೀನೀವಿಬಂಧಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ನಿಜಕಾಯಂ ( 1 , 1 )
ನಿಜಕೀರ್ತಿಯಂ ( 1 , 1 )
ನಿಜಜೀವಂ ( 1 , 1 )
ನಿಜಮಕುಟಸ್ಫುರನ್ಮಣಿಗಣಚ್ಛವಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ನಿಜಮಹಾಮಾಂಸಂ ( 1 , 1 )
ನಿಜರಕ್ತಂ ( 1 , 1 )
ನಿಜರಿಪು ( 1 , 1 )
ನಿಜಶಿರಂ ( 1 , 1 )
ನಿಜಸಂಯುಗ ( 1 , 1 )
ನಿಜಾ ( 2 , 1 )
ನಿಜೋನ್ನತಕೇತುದಂಡಮಂ॥೧೦॥ ( 1 , 1 )
ನಿಟ್ಟಿಸಿ ( 1 , 1 )
ನಿಡುದೋ ( 1 , 1 )
ನಿದ್ರೆಯಂ ( 1 , 1 )
ನಿನಗಾಂ ( 2 , 1 )
ನಿನಗಾದಾಪತ್ತನಾ ( 1 , 1 )
ನಿನಗಿಂತೀ ( 1 , 1 )
ನಿನಗಿನ್ನಾಯ್ತಂತ್ಯಕಾಲಂ ( 1 , 1 )
ನಿನಗೂರುಭಂಗಭಯಮಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ನಿನಗೆಣೆ ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನ ( 6 , 1 )
ನಿನ್ನಂ ( 5 , 1 )
ನಿನ್ನನಾನಿನಿತಂ ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನನ್ನನಾವನಂಗಾಧಿಪತಿ॥೨೨॥ ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನಮಾತಿರ್ದಪುದೆ ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನಯ ( 2 , 1 )
ನಿನ್ನಿಂದಿನ ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನೀ ( 2 , 1 )
ನಿನ್ನುಂ ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನುಮೊಳೆಂ ( 2 , 1 )
ನಿನ್ನೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನೊರೆಗೆ ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನೊಳಂಗಾಧಿಪತಿ॥೧೪॥ ( 1 , 1 )
ನಿಮಗಂ ( 1 , 1 )
ನಿಮಗಿಂತು ( 1 , 1 )
ನಿಮಗೆ ( 1 , 1 )
ನಿಮ್ಮಯ ( 1 , 1 )
ನಿಮ್ಮಯಮಾತನೊರ್ಮೆಗೆಮದಾಜ್ಞಾಲಂಘನಂ ( 1 , 1 )
ನಿಮ್ಮುಪೇಕ್ಷೆಯೆಂ ( 1 , 1 )
ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ನಿಮ್ಮೊಳ್ ( 1 , 1 )
ನಿರಸ್ತಘನರವಮಂ ( 1 , 1 )
ನಿರಾಯುಧನಂ ( 1 , 1 )
ನಿರಿಯಂ ( 1 , 1 )
ನಿರಿಸಿದಂ ( 1 , 1 )
ನಿರ್ಗುಣನಂ॥೨೯॥ ( 1 , 1 )
ನಿವಿಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ನಿವೇದಿಸುವನಗ್ನಿಗೆ ( 1 , 1 )

-->