ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕೊಲಲೊಲ್ಲದಂಗಪತಿ ( 1 , 1 )
ಕೊಲಲ್ ( 1 , 1 )
ಕೊಲಿಸಿದ ( 2 , 1 )
ಕೊಲೆ ( 1 , 1 )
ಕೊಲೆಯೇ ( 1 , 1 )
ಕೊಲ್ಲದಿರೆಂ॥೨೨॥ ( 1 , 1 )
ಕೊಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಕೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಳದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಳದೊಳಗೆಂಬಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಳದೊಳಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಕೊಳದೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಕೊಳನಂ ( 3 , 1 )
ಕೊಳನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೊಳಲುಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಳು ( 1 , 1 )
ಕೋ ( 5 , 1 )
ಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ಕೋಡಸೇಡಿಂ ( 1 , 1 )
ಕೋಣೆಗಳೊಳುಳಿದನೋ ( 1 , 1 )
ಕೋಪಂ ( 1 , 1 )
ಕೋಪದೆ ( 1 , 1 )
ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದಗ್ನಿಜೇ॥೪೬॥ ( 1 , 1 )
ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಕೋಮಲಮುಖೀಗೌರೀಲತಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಕೋರಿದಯ್ ( 1 , 1 )
ಕೋಳೆ ( 1 , 1 )
ಕೌ ( 2 , 1 )
ಕೌಂತೇಯರಂ ( 1 , 1 )
ಕೌಂತೇಯರೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೌರವ ( 2 , 1 )
ಕೌರವಂ ( 1 , 1 )
ಕೌರವಂಗವನಿತಳಂ॥೫೫॥ ( 1 , 1 )
ಕೌರವನ ( 1 , 1 )
ಕೌರವನಾ॥೧೩॥ ( 1 , 1 )
ಕೌರವರಂ॥೧೧॥ ( 1 , 1 )
ಕೌರವರಾಜೇಂದ್ರನಾ॥೩೯॥ ( 1 , 1 )
ಕೌರವಾ॥೪೦॥ ( 1 , 1 )
ಕೌರವೇ ( 2 , 1 )
ಕೌರವೇಂದ್ರನಾಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೌರವೇಂದ್ರಾ ( 1 , 1 )
ಕೌರವೇಶ್ವರಂ॥೬೦॥ ( 1 , 1 )
ಕೌರವೇಶ್ವರಾ॥೪೪॥ ( 1 , 1 )
ಕ್ಕರಿಗಮನಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ಕಾನುಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ಕಿಸಲಂಬಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ಕೊಡೆಯನನರಿಯುತ್ತುಮಿರ್ದೆನಂಗಾಧಿಪತಿ॥೧೯॥ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ರಮವಿಪರ್ಯಯಂ ( 1 , 1 )
ಕ್ರೀಡನೋ ( 1 , 1 )

-->