ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮೂವರುಂ ( 1 , 1 )
ಮೂವರೆ ( 1 , 1 )
ಮೂವರೊಳೊರ್ವನೆಂಬರಸುರಪ್ರಧ್ವಂಸಿಯೆಂಬರ್ ( 1 , 1 )
ಮೃಗೇಂದ್ರಾಸನ ( 1 , 1 )
ಮೃದು ( 1 , 1 )
ಮೃಷ ( 1 , 1 )
ಮೃಷಾಪಾತಕಂ ( 1 , 1 )
ಮೆ ( 6 , 1 )
ಮೆಚ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ಮೆಚ್ಚುವರ ( 1 , 1 )
ಮೆಟ್ಟದಗಲ್ದು ( 1 , 1 )
ಮೆಟ್ಟಿ ( 3 , 1 )
ಮೆಟ್ಟಿದೊಡಿ ( 1 , 1 )
ಮೆನ್ನನುಜನನಿಕ್ಕಿಕೊಂದ ( 1 , 1 )
ಮೆಯ್ಗರ್ಚಿಕೊಳಲ್ಕಜ ( 1 , 1 )
ಮೆಯ್ಗಲಿಯುಮಾವನಂಗಾಧಿಪತಿ॥೩೩॥ ( 1 , 1 )
ಮೆಯ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಮೆಯ್ಯೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಮೆಯ್ವೆತ್ತಿರ್ದುದಂ ( 1 , 1 )
ಮೆರೆಯಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಮೆರೆಯಾ॥೩೩॥ ( 1 , 1 )
ಮೆರೆವನಿರಿವ ( 1 , 1 )
ಮೆರೆವೆಂ ( 1 , 1 )
ಮೆರೆವೆಂ॥೫೪॥ ( 1 , 1 )
ಮೆಲ್ಲಡಿ ( 1 , 1 )
ಮೆಲ್ಲಿತ್ತೊಸಿತಾತಪತ್ರಮಹಿಕೇತನಮ ( 1 , 1 )
ಮೆಲ್ಲಿದುವೋ ( 1 , 1 )
ಮೇ ( 1 , 1 )
ಮೇಗೊಗೆದಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಮೇಣ ( 1 , 1 )
ಮೇಣಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಮೇಣಿಂದಿನೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ಮೇಣಿನ ( 1 , 1 )
ಮೇಣಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಮೇಣ್ ( 5 , 1 )
ಮೇಣ್ನಡೆ ( 1 , 1 )
ಮೇಣ್ಬಳಲ್ದಿರ್ದಪೆಯೋ॥೧೫॥ ( 1 , 1 )
ಮೇನೆಂ ( 1 , 1 )
ಮೇರುಗಿರಿರ ( 1 , 1 )
ಮೇಳದಾಳ್ ( 1 , 1 )
ಮೈಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಮೈಯ್ಯಂ॥೨೧॥ ( 1 , 1 )
ಮೈವೆತ್ತುದೋ॥೫೨॥ ( 1 , 1 )
ಮೊಗಂ ( 1 , 1 )
ಮೊತ್ಮಮೊದಲಿಗನಾದಯ್॥೧೭॥ ( 1 , 1 )
ಮೊದಲಾಗಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಮೊನೆಯೊಳಿದಿರ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ಮೊನೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಮೊಲೆವೆತ್ತಳೆ ( 1 , 1 )
ಮೋಕ್ಷಂ ( 1 , 1 )

-->