ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪುಗುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಪುಗೆ ( 2 , 1 )
ಪುಟ್ಟರೆ ( 2 , 1 )
ಪುಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಪುಟ್ಟಿದ ( 1 , 1 )
ಪುಟ್ಟಿದಂ ( 1 , 1 )
ಪುಡಿಯೊಳ್ ( 2 , 1 )
ಪುತ್ರನನಲಸಲ್ ( 1 , 1 )
ಪುದಿದಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಪುದುಮೊಡನಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಪುದುವಾಳಲ್ಕಣಮಾಗದೆಂತುಮವರೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪುದುವಾಳ್ದಪೆನೇ॥೪೭॥ ( 1 , 1 )
ಪುದುವಾಳ್ವೆಂ॥೧೦॥ ( 1 , 1 )
ಪುನರುಕ್ತತೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಪುರಿಗಡಲೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಪುರಿಗಣೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಪುರಿದ ( 1 , 1 )
ಪುರುಷರ್ ( 1 , 1 )
ಪುರುಷೋತ್ತಮನೀಚಳುಕ್ಯನಾ ( 1 , 1 )
ಪುಲ್ಮರುಳೊಂದೆಡೆವೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಪುಲ್ಮರುಳ್॥೪೩॥ ( 1 , 1 )
ಪುವೇಳ್ದು ( 1 , 1 )
ಪುಷ್ಪ ( 1 , 1 )
ಪುಸಿದುಕೊಂದಾ ( 1 , 1 )
ಪುಸಿಯಾಯ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಪುಸಿಯಾಯ್ತೀ ( 1 , 1 )
ಪೂಗೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಪೂರಕ ( 1 , 1 )
ಪೂಸಜೌವನಮಂ ( 1 , 1 )
ಪೃಥಾನಂದನಂ॥೨೯॥ ( 1 , 1 )
ಪೃಥಾಪುತ್ರರಾ॥೩೭॥ ( 1 , 1 )
ಪೃಥಾಪ್ರಿಯಸುತಂ ( 1 , 1 )
ಪೃಥೆಯರಿವಳ್ ( 1 , 1 )
ಪೆಂಕುಳಿನಾಯಂ ( 1 , 1 )
ಪೆಂಡಿರ್ ( 1 , 1 )
ಪೆಣದಿನಿಗಳ ( 2 , 1 )
ಪೆಣನಂ ( 3 , 1 )
ಪೆಣ್ಬುಯ್ಯಲೊ ( 1 , 1 )
ಪೆತ್ತಳ್ ( 1 , 1 )
ಪೆತ್ತಳ್॥೫೬॥ ( 1 , 1 )
ಪೆನೆ ( 1 , 1 )
ಪೆರಗಾಗಿ ( 2 , 1 )
ಪೆರರ್ ( 1 , 1 )
ಪೆರರ್ಗರಿದು ( 1 , 1 )
ಪೆರರ್ಗಿಕ್ಕದೆ ( 1 , 1 )
ಪೆರರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಪೆರರ್ಗೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಪೆರ್ಬುಸಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪೆಸರ ( 1 , 1 )
ಪೆಸರಂ‌ ( 1 , 1 )

-->