ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನೆಗಪಿ ( 1 , 1 )
ನೆಗಳ್ತೆ ( 1 , 1 )
ನೆಗಳ್ದ ( 1 , 1 )
ನೆಗಳ್ದರ್ ( 1 , 1 )
ನೆಗಳ್ದಾಭಾರತಮಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನೆಗಳ್ದಿ ( 1 , 1 )
ನೆಗಳ್ದು ( 1 , 1 )
ನೆಗಳ್ದುದು ( 1 , 1 )
ನೆಗಳ್ದುಭಯ ( 2 , 1 )
ನೆಗಳ್ದೇಕಾದಶರುದ್ರನಿದಿಪುರುಷಂ ( 1 , 1 )
ನೆಗಳ್ದ್ದುಂ ( 1 , 1 )
ನೆಗಳ್ವೆಂ॥೪॥ ( 1 , 1 )
ನೆಗ಼ಳ್ದಿಂದ್ರಸುತನಿನೇಗುಂದಿದನೋ॥೧೯॥ ( 1 , 1 )
ನೆಗ಼ಳ್ದುದರಿಂ॥೧೮॥ ( 1 , 1 )
ನೆಗೆದಂಬರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ನೆಗೆದತ್ತನೇಕಬಕಕೋಕಮರಾಳವಿಹಂಗಮಸ್ವನಂ॥೧೨॥ ( 1 , 1 )
ನೆಟ್ಟನೆ ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತರ ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತರಂ ( 3 , 1 )
ನೆತ್ತರನೀಂಟಿದ ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತಿಯಂ ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ನೆನೆ ( 1 , 1 )
ನೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ನೆನ್ನದೆ ( 1 , 1 )
ನೆನ್ನೊಡವುಟ್ಟಿದರ್ ( 1 , 1 )
ನೆಮ್ಮಿ ( 1 , 1 )
ನೆರಂಬಾರ್ವನೇ ( 1 , 1 )
ನೆರಪದವಂ ( 1 , 1 )
ನೆರಪದಾಳ್ದನ ( 1 , 1 )
ನೆರೆಯದೆ ( 1 , 1 )
ನೆರೆಯನಿದಿರ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ನೆರೆಯೆ ( 1 , 1 )
ನೆಲ ( 1 , 1 )
ನೆಲಕಿರಿವೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ನೆಲಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ನೆಲನಂ ( 1 , 1 )
ನೆಲನನಾನಿದನೆಂತುಂ ( 1 , 1 )
ನೆಲನೇಂಪತ್ತಿತ್ತೊ ( 1 , 1 )
ನೆಲನೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ನೆಲಸುಗೆ ( 1 , 1 )
ನೆಲಸೆ ( 1 , 1 )
ನೆಲ್ಲಿತ್ತೋಲಗದ ( 1 , 1 )
ನೆವದಿಂದ‌ಮರಸುಗೆಯ್ವಂ ( 1 , 1 )
ನೇಮ್ಮಗನಲ್ಲನೆ ( 1 , 1 )
ನೇರ್ಪಡುಗಿಡದೆ ( 1 , 1 )
ನೊಂದೆಂ ( 1 , 1 )
ನೊಣೆದ ( 1 , 1 )
ನೊಣೆದಂ ( 1 , 1 )
ನೊತ್ತುವೆನೊ ( 1 , 1 )

-->