ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಾಂಡುಸುತರೊಳೀನೆಲನಿದು ( 1 , 1 )
ಪಾಂಧರ್ ( 1 , 1 )
ಪಾಕಶಾಸನನರ್ಧಾ ( 1 , 1 )
ಪಾತಕನಿರವನಿದಂ ( 1 , 1 )
ಪಾದಪೀಠ ( 1 , 1 )
ಪಾದರದಿಂ ( 1 , 1 )
ಪಾದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪಾಪಕರ್ಮನಂ ( 1 , 1 )
ಪಾಪಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಪಾಪಮೋ॥೩೦॥ ( 1 , 1 )
ಪಾರಿದು ( 1 , 1 )
ಪಾರಿಪೋದುವು ( 1 , 1 )
ಪಾರಿಸುವೆನೊ ( 1 , 1 )
ಪಾರುಣನೇತ್ರಂ ( 1 , 1 )
ಪಾರುವಂತಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಪಾರುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಪಾರ್ಥನದು ( 1 , 1 )
ಪಾರ್ಥನನೆ ( 1 , 1 )
ಪಾರ್ಥನಾ॥೩॥ ( 1 , 1 )
ಪಾರ್ಥನಿ ( 1 , 1 )
ಪಾರ್ಥನೆಚ್ಚು ( 1 , 1 )
ಪಾರ್ಥನೆನಲ್ ( 1 , 1 )
ಪಾರ್ಥಭೀಮರು ( 1 , 1 )
ಪಾಳಿಗಿಡೆ ( 2 , 1 )
ಪಾಳಿಯಂ ( 2 , 1 )
ಪಾಳುಡುವಂ ( 1 , 1 )
ಪಾಶುಪತಮನೆ ( 1 , 1 )
ಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ( 1 , 1 )
ಪಿಂಗಾಕ್ಷನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಪಿಂತಿಕ್ಕಿದ ( 1 , 1 )
ಪಿಂದು ( 1 , 1 )
ಪಿಂದುಂ ( 1 , 1 )
ಪಿಡಿದಡಸಿ ( 1 , 1 )
ಪಿಡಿದುರ್ಚವೇಳ್ವ ( 1 , 1 )
ಪಿಡಿದೂರುಭಂಗಮಾ ( 1 , 1 )
ಪಿನಾಕಪಾಣಿಯುಂ ( 1 , 1 )
ಪಿನಾಕವೆತ್ತವೋ ( 1 , 1 )
ಪಿರಿದೊ ( 1 , 1 )
ಪಿಶಾಚಾಸ್ಯದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪಿಸುಣ್ಬೇಳ್ವನೇ ( 1 , 1 )
ಪೀರ್ದ ( 1 , 1 )
ಪೀರ್ದನೆಯ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಪೀರ್ದು ( 1 , 1 )
ಪೀರ್ವೆನಸುಹೃದ್ರಕ್ತಾಂಬುವಂ ( 1 , 1 )
ಪೀಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪು ( 1 , 1 )
ಪುಗದಿರ್ ( 1 , 1 )
ಪುಗದಿರ್ಕುಮೆ ( 1 , 1 )
ಪುಗಲಿದಂ ( 1 , 1 )
ಪುಗುವ ( 1 , 1 )

-->