ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಾಣೆನಣ್ಮಿಂದಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಣ್ಬಂ ( 1 , 1 )
ಕಾದದಿರೆನಜ್ಜ ( 1 , 1 )
ಕಾದಿ ( 1 , 1 )
ಕಾದಿದರ್ ( 1 , 1 )
ಕಾದಿರ್ದರಲ್ಲಿ ( 2 , 1 )
ಕಾಯಲ್ ( 1 , 1 )
ಕಾಯ್ದತ್ತೆತ್ತಂ॥೧೮॥ ( 1 , 1 )
ಕಾಯ್ವ ( 1 , 1 )
ಕಾರಣಮಲ್ತೆ॥೩೧॥ ( 1 , 1 )
ಕಾರಿದವೊಲಾಯ್ತೆತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರಿಸುವೆನೊ ( 1 , 1 )
ಕಾರ್ಮುಕಾಚಾರ್ಯನಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರ್ಯಂಗಹಿಕೇತನಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಾರ್ಯಭರಮಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರ್ಯಸಖಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರ್ಯಾರ್ಥದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಾವ ( 1 , 1 )
ಕಿ ( 1 , 1 )
ಕಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಿಗಳೆನೆ ( 1 , 1 )
ಕಿರಿಕಿರಿದನೆ ( 1 , 1 )
ಕಿರಿಕಿರಿದೆ ( 1 , 1 )
ಕಿರೀಟಭಂಗ ( 1 , 1 )
ಕಿರೀಟಿಯು ( 1 , 1 )
ಕಿವಿಗಳನದೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಕಿವಿಯೊಳಗಿನನಂದನ ( 1 , 1 )
ಕಿವಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೀನಾಶಪಾಶಂ॥೪೯॥ ( 1 , 1 )
ಕೀರ್ತಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಕು ( 1 , 1 )
ಕುಂದಂ॥೧೦॥ ( 1 , 1 )
ಕುಂದದೆ ( 1 , 1 )
ಕುಂಭಕಕ್ರಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಕುಂಭಸಂಭವಾ॥೫೦॥ ( 1 , 1 )
ಕುಟ್ಟಲರಸಂ ( 1 , 1 )
ಕುಡಲಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಕುಡಲಾರ್ತೆನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕುಡಿಕುಡಿದಾರ್ದ ( 1 , 1 )
ಕುಡಿವೀ ( 1 , 1 )
ಕುಡಿವೆನಪ್ಪೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಕುಡಿವೊಡಿನ್ನುಮೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಕುಡುಗುಂ ( 1 , 1 )
ಕುಡುವಂತಾದುದೆ ( 1 , 1 )
ಕುಡುವುದುಚಿತಮದುಗೆಟ್ಟೀಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಕುಡೆ ( 1 , 1 )
ಕುಪಿತಮರುತ್ಸುತರವಕ ( 1 , 1 )
ಕುಮಾರನಂ ( 1 , 1 )
ಕುರಮುನ್ಮೀಲಿತಮಟ್ಟಹಾಸಮೆ ( 1 , 1 )
ಕುರಿದರಿದರಿದಂ ( 1 , 1 )

-->