ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸನನಿರವಂ ( 1 , 1 )
ಸನನಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಸನಮೇರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸನ್ನೆಗೆಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಸಭೆ ( 1 , 1 )
ಸಭೆಯೊಳೆನ್ನನುಜಂ ( 1 , 1 )
ಸಭೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಸಮಂ ( 1 , 1 )
ಸಮಕಟ್ಟಿಂ ( 1 , 1 )
ಸಮಕೊಳಿಸಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸಮಪಾದ ( 1 , 1 )
ಸಮರಜಯಮಂ ( 1 , 1 )
ಸಮರದೊಳಾಂ ( 1 , 1 )
ಸಮರದೊಳೆನಗಜ್ಜ ( 1 , 1 )
ಸಮರಾ ( 1 , 1 )
ಸಮೆದ ( 1 , 1 )
ಸರಮಂ ( 1 , 1 )
ಸರೋ ( 3 , 1 )
ಸರೋವರದೊಳಿರ್ದಿನ್ನೆತ್ತವೋಪಂ ( 1 , 1 )
ಸಲೆ ( 1 , 1 )
ಸಲ್ಲಲಿತವಧೂಜನಪ್ರವೃತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಸವಿನೋಳ್ಪೊಡಾಂ ( 1 , 1 )
ಸಹಜಂ॥೪೧॥ ( 1 , 1 )
ಸಹಸ್ರಭಟರಂ ( 1 , 1 )
ಸಹೋದರ ( 1 , 1 )
ಸಾ ( 3 , 1 )
ಸಾಧಿಸಿದಿಂ ( 1 , 1 )
ಸಾಧಿಸುವೆಂ ( 1 , 1 )
ಸಾಪತ್ನರೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಸಾಯಲುಮಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಸಾರ ( 2 , 1 )
ಸಾರಸ್ವತಮೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಸಾರ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ಸಾಲ್ವನೊರ್ವನೆ ( 1 , 1 )
ಸಾವುದಾಳ್ಗಿನಿತೆ ( 1 , 1 )
ಸಾವುಮೇ ( 1 , 1 )
ಸಾವೆಯ್ದಿದಯ್ ( 1 , 1 )
ಸಾಸಿರಂ ( 1 , 1 )
ಸಾಹಸಧನಂ ( 1 , 1 )
ಸಾಹಸಭೀಮಂ ( 1 , 1 )
ಸಿ ( 1 , 1 )
ಸಿಂಹ ( 1 , 1 )
ಸಿಂಹಾ ( 1 , 1 )
ಸಿಂಹಾನೀಕ ( 1 , 1 )
ಸಿಂಹಾಸನಂ ( 1 , 1 )
ಸಿಂಹಾಸಾಹಸನಿವನುಂ ( 1 , 1 )
ಸಿರಿಯನೀವಂತೆತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಸಿಲ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಸೀಳ್ದಂ ( 1 , 1 )
ಸೀಸಕಮಾ ( 1 , 1 )

-->