ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಿದಿತವಿಶುದ್ಧಭದ್ರಗುಣನಂತೆ ( 1 , 1 )
ವಿದ್ಯಾಧರ ( 1 , 1 )
ವಿಧಾತ್ರ ( 1 , 1 )
ವಿಧಾತ್ರವಶದಿಂ ( 1 , 1 )
ವಿಧಿವಿಳಸನದಿಂ॥೨೭॥ ( 1 , 1 )
ವಿನಯೋಲ್ಲಂಘನಮಾದುದಿಲ್ವ ( 1 , 1 )
ವಿನುತವಿರೋಧಿಮಂಡಳಿಕಮೌಳಿ ( 1 , 1 )
ವಿನೋದಂಗಳಂ॥೫೨॥ ( 1 , 1 )
ವಿಪೊಡೆ ( 1 , 1 )
ವಿಭವದೆ ( 1 , 1 )
ವಿಯೋಗದ ( 1 , 1 )
ವಿಯೋಗಮೆಂತಾದುದರಿಯೆನಂಗಾಧಿಪತೀ॥೨೪॥ ( 1 , 1 )
ವಿರಚಿಸಿದನಲಂ ( 1 , 1 )
ವಿರಥಜ್ಯಾಯುಧನೆನ್ನದೆಚ್ಚು ( 1 , 1 )
ವಿರಹಾಗ್ನಿಗ್ರಸ್ತನಂ ( 1 , 1 )
ವಿರಾಜಿತ ( 1 , 1 )
ವಿರುದ್ಧಂ॥೩೫॥ ( 1 , 1 )
ವಿರುದ್ಧಮಿದೆಂಬಿನಂ ( 1 , 1 )
ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಂ॥೨೫॥ ( 1 , 1 )
ವಿರೋಧಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿರೋಧಿಯಂ ( 1 , 1 )
ವಿಲಸಿತ ( 1 , 1 )
ವಿಳಸಿತಮೆನೆ ( 1 , 1 )
ವಿಷದ ( 1 , 1 )
ವಿಷಮವಿಷಾನ್ನಕ್ಕಿದಾ ( 1 , 1 )
ವಿಷವಿಶೇಷಲಿಪ್ತಗುಪ್ತಾನ್ನದಿಂ ( 1 , 1 )
ವಿಷಾದಾ ( 1 , 1 )
ವಿಸ್ಮಯಮುತ್ತು ( 1 , 1 )
ವಿಹಗಾವಳಿಗಳೇಂ ( 1 , 1 )
ವೀರ ( 1 , 1 )
ವೀರಜನನಿವೆಸರಂ ( 1 , 1 )
ವೀರಪುಂಗವರಿರೆ ( 1 , 1 )
ವೀರರಮಣನೆನಿಸಿದನಲ್ತೆ॥೫೮॥ ( 1 , 1 )
ವೀರಲಕ್ಷ್ಮೀ ( 1 , 1 )
ವೀರವೃತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ವುಟ್ಟಿದ ( 1 , 1 )
ವೃದ್ಧ ( 1 , 1 )
ವೃಷಂ ( 1 , 1 )
ವೃಷಸೇನಂ ( 1 , 1 )
ವೆ ( 1 , 1 )
ವೆನ್ನದದೇಕುಸಿರದಿರ್ಪೆಯಂಗಾಧಿಪತಿ॥೧೬॥ ( 1 , 1 )
ವೈರದ್ರುಮಂ ( 1 , 1 )
ವೈರಮಂ ( 1 , 1 )
ವೈರಿಮಾ ( 1 , 1 )
ವೈರಿಯುಳಿದನ್ನೆಗಮೆನ್ನಳಲೆಂತು ( 1 , 1 )
ವೈರಿವಾರವನಿತಾವದನಾಂಬುರುಹಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ವೈಶಂಪಾಯನ ( 1 , 1 )
ವೈಶಂಪಾಯನಾಬ್ಜಾಕರಂ॥೧೧॥ ( 1 , 1 )
ವ್ಯವಸಾಯಂಗೆಯ್ವ ( 1 , 1 )
ವ್ಯಾಸರ್ ( 1 , 1 )

-->