ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮರುಳ್ತನಮಂ ( 1 , 1 )
ಮರುವಾತುಗುಡದೆ ( 1 , 1 )
ಮರುವಾಳೆ ( 1 , 1 )
ಮರೆ ( 1 , 1 )
ಮರೆಬೆಂದುವು ( 1 , 1 )
ಮರೆಯಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಮರೆವಂ ( 1 , 1 )
ಮರೆವುದಿನ್ನಹರ್ಪತಿಸುತನಂ॥೩೨॥ ( 1 , 1 )
ಮಲುದಾತ್ಮಜ ( 1 , 1 )
ಮಳಲ್ ( 1 , 1 )
ಮಸಂಭವಂ ( 1 , 1 )
ಮಸುಳಿಸರೇ॥೪೨॥ ( 1 , 1 )
ಮಸುಳ್ದುವು ( 1 , 1 )
ಮಸೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಮಸೆವಂದದೆ ( 1 , 1 )
ಮಹಾ ( 1 , 1 )
ಮಹಾಜರ್ಜರನೇ॥೫೯॥ ( 1 , 1 )
ಮಹಿಭೂಭೃಚ್ಛತ್ರಶೂನ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಮಹಿಮೋನ್ನತಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಮಹೀ ( 1 , 1 )
ಮಹೀವಲಯದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಮಾ ( 2 , 1 )
ಮಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಡದೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಡದೇಂ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಲಾ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಲ್ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿದನಂ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿದನಾ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿದನೇ॥೨೧॥ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿದನೇ॥೪೦॥ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿದಯ್ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿದೊಡಂ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಮಾಡುವುದೆಂ ( 1 , 1 )
ಮಾಡುವುದೇ॥೬೨॥ ( 1 , 1 )
ಮಾಡುವೆನೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಡೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಣದೆ ( 2 , 1 )
ಮಾಣ್ಬಾ ( 1 , 1 )
ಮಾತಂ ( 1 , 1 )
ಮಾತು ( 1 , 1 )
ಮಾತ್ರದೆ ( 1 , 1 )
ಮಾನ್ಯ ( 1 , 1 )
ಮಾನ್ಯಪದವಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಮಾರಂ ( 1 , 1 )
ಮಾರುತಿ ( 2 , 1 )
ಮಾರ್ದನಿಯಿಟ್ಟವೊಲ್ ( 1 , 1 )
ಮಾಳ್ಕ ( 1 , 1 )

-->