ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬರ್ದುಕುವರೆ ( 1 , 1 )
ಬರ್ಪ ( 2 , 1 )
ಬರ್ಪವೊಲೊರ್ವನೆ ( 1 , 1 )
ಬರ್ಪುದಾದುದೆ॥೪೧॥ ( 1 , 1 )
ಬಲದೇವಾದಿಗಳಾಗದಾಗದೊದೆಯಲ್ಕೇಕಾದಶಾಕ್ಷೋಹಿಣೀ ( 1 , 1 )
ಬಲಯುತಂ ( 1 , 1 )
ಬಲಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಬಲವದ್ವೈರಿತಮೋಹರಾತಿಪಟುಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಬಲಿದರ್ಪಹರಂ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಮೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲನೇ॥೩೩॥ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲರಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲರಿರಿರಲವರೆಂತರಿವರ್॥೧೬॥ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲರ್ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲಾಳ್ಗಳಿ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ವಿಡಿವಿಡಿವೆಂ॥೫೩॥ ( 1 , 1 )
ಬಳಿ ( 1 , 1 )
ಬಳಿಕ ( 1 , 1 )
ಬಳಿಕೆ ( 3 , 1 )
ಬಳಿಕ್ಕೆ ( 2 , 1 )
ಬಳ್ಕಿದುದಧೋಲೋಕಂ ( 1 , 1 )
ಬಸಿರಂ ( 1 , 1 )
ಬಸಿರಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಾ ( 1 , 1 )
ಬಾಂಧವಕೃತಮಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಡಬಾಗ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಬಾಡಮನಯ್ದನವರ್ ( 1 , 1 )
ಬಾಣನುಮಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಣಸುಗೆಯ್ದಂ॥೯॥ ( 1 , 1 )
ಬಾಣಾಘಾತದಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಾರದ ( 1 , 1 )
ಬಾರಿಪರೋ ( 1 , 1 )
ಬಾಲತ್ವದಿಂದೆಲ್ಲಿಯುಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಳ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಾಳ್ವುದಾಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಳ್ವೆನೆಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಳ್ವೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬಾಷ್ಮಾಂಬು ( 1 , 1 )
ಬಾಹಾಬಲ ( 1 , 1 )
ಬಾಹಾಬಳಾಗ್ರ್ಯರ್ ( 1 , 1 )
ಬಾಹಾಸ್ಭಾಲನಂಗೆಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಬಿ ( 1 , 1 )
ಬಿಡದಾರಾಧಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಬಿಡಿಮಜ್ಜ ( 1 , 1 )
ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಿಡೆನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಬಿದಿ ( 1 , 1 )
ಬಿನ ( 1 , 1 )
ಬಿನಿತರ್ಕಂ ( 1 , 1 )
ಬಿನಿತುಂ ( 1 , 1 )

-->