ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪರಾಭವಿಸದಿರ್ ( 1 , 1 )
ಪರಿಕರಮರಿಪಿದುವು ( 1 , 1 )
ಪರಿಣತರುರದಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಪರಿಣತಿಗಾಯ್ತಿಲ್ಲನರ್ಥಕಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿಯೆಚ್ಚಂ ( 1 , 1 )
ಪರಿವಾಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಪರಿಹಾಸಕ್ಕೆನಿಸಿರ್ದನೆಂತು ( 1 , 1 )
ಪರೀಕ್ಷಿಪಂಗೆಂಟೆರ್ದೆಯೇ ( 1 , 1 )
ಪರೀಕ್ಷಿಪನೊ ( 1 , 1 )
ಪರೀಕ್ಷೆಗಾರನಾರ್ ( 1 , 1 )
ಪರ್ಯಾಕುಲಂ ( 1 , 1 )
ಪಲರಂ ( 1 , 1 )
ಪಲರಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ಪಲರ್ ( 1 , 1 )
ಪಳಯಿಸಿದೊಡಾಯಮಂ ( 1 , 1 )
ಪಳಯಿಸುವಂದದೆ ( 1 , 1 )
ಪಳಿದ ( 1 , 1 )
ಪಳಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಪವನಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಪವನಜಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಪವನಜನು ( 1 , 1 )
ಪವನನಂದನನೆನ್ನಂ॥೫೦॥ ( 1 , 1 )
ಪವನಸು ( 1 , 1 )
ಪವನಸುತಂ॥೨೭॥ ( 1 , 1 )
ಪವನಸುತನ ( 1 , 1 )
ಪವನಸೂನು ( 1 , 1 )
ಪಶುವಾಗೆಬೇಳ್ದೆನಿವಂ ( 1 , 1 )
ಪಸಿದು ( 1 , 1 )
ಪಸಿವಿನೊಳನ್ನಮಂ ( 1 , 1 )
ಪಸುತಿರ್ದುವಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಸುರ್ವಂದರೊಳ ( 1 , 1 )
ಪಸೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪಾ ( 1 , 1 )
ಪಾಂ ( 1 , 1 )
ಪಾಂಚಾಲ ( 1 , 1 )
ಪಾಂಚಾಲರಾಜಾತ್ಮಜಾ ( 1 , 1 )
ಪಾಂಚಾಲಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಪಾಂಚಾಲಿಯುಂ ( 1 , 1 )
ಪಾಂಚಾಲೀಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿದು ( 1 , 1 )
ಪಾಂಡವ ( 1 , 1 )
ಪಾಂಡವರೆಂಬರೇಗಹನಮೆಂಬಾದರ್ಪದಂತಾಜಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪಾಂಡವರೊಳಲ್ಲದೆಮ್ಮೊಳಮುಂಟೆ॥೩೮॥ ( 1 , 1 )
ಪಾಂಡವರೊಳಿರಿದು ( 1 , 1 )
ಪಾಂಡವರೊಳ್ ( 2 , 1 )
ಪಾಂಡು ( 1 , 1 )
ಪಾಂಡುತ ( 1 , 1 )
ಪಾಂಡುತನಯರಾದರ್ ( 1 , 1 )
ಪಾಂಡುಪತಿಯಿರೆ ( 1 , 1 )
ಪಾಂಡುಪು ( 1 , 1 )
ಪಾಂಡುರಾಜಸುತರಂ ( 1 , 1 )

-->