ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಲೆ ( 1 , 1 )
ತಲೆಗೊಂಡಾ ( 1 , 1 )
ತಲೆಯಂ ( 1 , 1 )
ತಲೆಯಿಲ್ಲದನಾ॥೩೬॥ ( 1 , 1 )
ತಳಮಂ ( 2 , 1 )
ತಳಮನುರ್ಚುತ್ಥಿರೆ ( 1 , 1 )
ತಳಮಳವಿಗಳಿಯೆ ( 1 , 1 )
ತಳೆದಾ ( 1 , 1 )
ತವದಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ತವುಗುಮಿದೆಂದು ( 1 , 1 )
ತವೆ ( 2 , 1 )
ತವೆಪೀರ್ದುದು ( 1 , 1 )
ತಾ ( 1 , 1 )
ತಾನಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ತಾನಾ ( 1 , 1 )
ತಾನುಪದೇಶಕಂ ( 1 , 1 )
ತಾನುಮಣಮಮ್ಮನಲಂಪುಮದೆತ್ತವೋದುದೋ॥೫೧॥ ( 1 , 1 )
ತಾಪಸನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ತಾಮಡ್ಡಗವಿತೆಯಂ ( 1 , 1 )
ತಾಮಿರ್ವರುಂ ( 1 , 1 )
ತಾಮಿಲ್ಲದಾ ( 1 , 1 )
ತಾಮುಂ ( 1 , 1 )
ತಾಮೆ ( 1 , 1 )
ತಾಯುಮಾನೆಯ ( 1 , 1 )
ತಾರೋಗಿಪೆನೇರುವೆನಾ ( 1 , 1 )
ತಾವರೆ ( 1 , 1 )
ತಾವಾದರೀಯಯ್ವರುಂ ( 1 , 1 )
ತಾವೇಂ ( 1 , 1 )
ತಿಂದವರ ( 1 , 1 )
ತಿಂದುಂ ( 1 , 1 )
ತಿಂದುದರ್ಕೆರಡುಗೊಳ್ ( 1 , 1 )
ತಿಗಳಿಂದಂ ( 1 , 1 )
ತಿನಲಾರದೆ ( 1 , 1 )
ತಿನೆ ( 1 , 1 )
ತಿರಲೆಸೆದುವು ( 1 , 1 )
ತಿರಿತರಿದು ( 1 , 1 )
ತಿರಿದತ್ತೆನಸುಂ॥೨೪॥ ( 1 , 1 )
ತಿರಿಪಿದ ( 1 , 1 )
ತಿರಿವ ( 1 , 1 )
ತಿರುಪಿ ( 1 , 1 )
ತಿರುಪೆ ( 1 , 1 )
ತಿರುವಾಯ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ತಿರೆ ( 3 , 1 )
ತಿರ್ರನೆ ( 1 , 1 )
ತಿಳಕಂ ( 1 , 1 )
ತೀರದ ( 1 , 1 )
ತೀರ್ಚಲ್ ( 1 , 1 )
ತುಂಗ ( 1 , 1 )
ತುಡುವಾಗಳ್ ( 1 , 1 )
ತುತ್ತುವೆನೊ॥೧೮॥ ( 1 , 1 )

-->