ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಳಿತರಣೋತ್ಸಿಹಮಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಗಳಿತಶರಮಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಗಳಿತಾಶ್ರುವಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಗಾಂಡಿವಿ ( 1 , 1 )
ಗಾಂಡಿವಿಯಲ್ತು ( 1 , 1 )
ಗಾಂಧಾರಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಾಂಧಾರೀಜ ( 1 , 1 )
ಗಾತ್ರತ್ರಾಣನಂ ( 1 , 1 )
ಗಾಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಿದು ( 1 , 1 )
ಗಿನತುದಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಗೀತವಾದ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಗುಡಿದುಂನೆತ್ತರನೆಂತುಂ ( 1 , 1 )
ಗುಡುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಗುಣಂ ( 1 , 1 )
ಗುಣಂಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ಗುಣಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಗುಣಗಣನೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಗುಣದೋಷ ( 1 , 1 )
ಗುಣಮನೆ ( 1 , 1 )
ಗುಣಾಢ್ಯರಂ ( 1 , 1 )
ಗುರಃವಂ ( 1 , 1 )
ಗುರಿಯೆಚ್ಚಾ ( 1 , 1 )
ಗುರು ( 2 , 1 )
ಗುರುದೀಕ್ಷಾವಿಧಿಗಳ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಗುರುಪಣ್ಣಿದ ( 1 , 1 )
ಗುರುಭಾರಕ್ಕಿರಿವಾಳ್ ( 1 , 1 )
ಗುರುವಂ ( 2 , 1 )
ಗುರುವಧಮೆ ( 1 , 1 )
ಗುರುವಿನ ( 1 , 1 )
ಗುರುಸೂನು ( 1 , 1 )
ಗುಳಮಂ ( 1 , 1 )
ಗುಹೆ ( 1 , 1 )
ಗೃಹೀತವ್ರತಾ ( 1 , 1 )
ಗೆಲಲಾರದೊಡಣ್ಮಿ ( 1 , 1 )
ಗೆಲಲಾರ್ಪೊಡಿರಿದು ( 1 , 1 )
ಗೆಲಲುಂ ( 1 , 1 )
ಗೆಲಲ್ಕದು ( 1 , 1 )
ಗೆಲ್ದಂದಿನ ( 1 , 1 )
ಗೆಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಗೆಲ್ವುದು ( 1 , 1 )
ಗೊಟ್ಟಂ ( 1 , 1 )
ಗೊಳಗಾದಯ್ ( 1 , 1 )
ಗೋಗ್ರಹಣ ( 1 , 1 )
ಗೋಗ್ರಹಣದೊಳೀಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಗೋಣಿಪಣ್ಣಂ ( 1 , 1 )
ಗ್ಜಲದಿಂ ( 1 , 1 )
ಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಗ್ವಳಯಂ ( 1 , 1 )

-->