ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕರವಾಳ ( 1 , 1 )
ಕರವಾಳಂ ( 1 , 1 )
ಕರವೇರಿಯಾದನದರಿಂ ( 1 , 1 )
ಕರಿಕಳಭಂ ( 1 , 1 )
ಕರಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಕರುತ್ತು ( 1 , 1 )
ಕರ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಚಿದವುಡುಂ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಣಂ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಣಂಗಿದೇಂ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಣನಂ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಣನಂ॥೩೫॥ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಣನಿ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಣನಿಲ್ಲದಾನೆಂತಿರ್ಪೆಂ॥೬೯॥ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಣಮೂಲದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕರ್ದಮದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಮವಶಮೆಂದರಿಯೆಂ ( 1 , 1 )
ಕಲಂಕಮಾಗದಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಕಲಿಗಂ ( 1 , 1 )
ಕಲಿಭೀಮನಾಣೆ ( 1 , 1 )
ಕಲಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ತನಾಗನೆ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ಲೆರ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ವೋಜೆಯೇ ( 1 , 1 )
ಕಳ ( 2 , 1 )
ಕಳಶಜನನಿಂತು ( 1 , 1 )
ಕಳಿಂಗನಂ ( 1 , 1 )
ಕಳಿದ ( 1 , 1 )
ಕಳಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಕವಗಳೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಕವಚಂ ( 1 , 1 )
ಕವಚಮಂ ( 1 , 1 )
ಕವಲ್ಬನ್ನಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಕವಿಗಳಿನಾ ( 1 , 1 )
ಕವಿಗಳೆಮಗಭಿವಂದ್ಯರ್ ( 1 , 1 )
ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿವೆಸರಂ ( 1 , 1 )
ಕವಿತೆಯೊಳ್ ( 2 , 1 )
ಕವಿರತ್ನಂ ( 1 , 1 )
ಕವಿರತ್ನನೆಂದೊಡೇವಣ್ಣಿಪುದೋ ( 1 , 1 )
ಕವಿರನ್ನಂ ( 2 , 1 )
ಕವೀಶ್ವರ ( 1 , 1 )
ಕಸ ( 1 , 1 )
ಕಸವರಮಂ ( 1 , 1 )
ಕಾ ( 3 , 1 )
ಕಾಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಂತಾರದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕಾಣಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಣಲೊಡಂ॥೬೧॥ ( 1 , 1 )
ಕಾಣಿಸಲಿರ್ದಪೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಣಿಸಿ ( 1 , 1 )

-->