ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಂ ( 5 , 1 )
ಸಂಗರದೆಡೆಯೊಳ್॥೨೩॥ ( 1 , 1 )
ಸಂಗರಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಚಾರಕಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಜಯ ( 1 , 1 )
ಸಂಜಯಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಜಯನಿಳೇಶ್ವರನಂ ( 1 , 1 )
ಸಂತಸಂ ( 1 , 1 )
ಸಂತಸದೆ ( 1 , 1 )
ಸಂತೈಸುವುದಾಂ ( 1 , 1 )
ಸಂತೈಸೆ ( 1 , 1 )
ಸಂತೋಷಕೆ ( 1 , 1 )
ಸಂದಂ॥೨೬॥ ( 1 , 1 )
ಸಂದೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಾನಮಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಾನವೇಳ್ದಿರೆನಗರಸು ( 1 , 1 )
ಸಂಧಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಿಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಿಗು ( 1 , 1 )
ಸಂಧಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಿಗೆಯ್ದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಿಗೊಡಂಬಡಿಂತು ( 1 , 1 )
ಸಂಧಿಮಾಡುವನೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಿಯಂ ( 2 , 1 )
ಸಂಧಿಯನೇಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಿಯೇ॥೪೬॥ ( 1 , 1 )
ಸಂಧಿಸಂಧಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಭವಿಸಿರ್ದುದೊ ( 1 , 1 )
ಸಂಮೋ ( 1 , 1 )
ಸಂಯುಗಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಸ್ಕೃತಮೆನೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಾ ( 1 , 1 )
ಸಜ್ಜನಿಕೆಗಂ ( 1 , 1 )
ಸತ್ಕವಿಗಳಿರ್ವರೆಮಗಭಿವಂದ್ಯರ್ ( 1 , 1 )
ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತನಣ್ಮಿ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತಭಟನಂ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತರಂ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತರೆನ್ನಿನಿಬರುಂ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತರೇಂ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತರ್ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತಳವಿದೇಂ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತ್ವಕ್ಕಂ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತ್ವದಿನೇಂ ( 1 , 1 )
ಸದನರ್ಸೋಮಾಮೃತಾಸ್ವಾದನಶುಚಿವದನರ್ ( 1 , 1 )
ಸನದುಷ್ಟಜ್ಯೇಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಸನನವಿಯೋಗದೊಳಮಿಂದುವರೆಗಂ ( 1 , 1 )

-->