ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ ( 4 , 1 )
ಪಂ ( 1 , 1 )
ಪಂಕೇಜವಕ್ತ್ರೇ॥೪೫॥ ( 1 , 1 )
ಪಂಚತ್ವಮಂ ( 1 , 1 )
ಪಂಚವ ( 1 , 1 )
ಪಂಚಶಾಖಮಾದುದು ( 1 , 1 )
ಪಂದೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕದೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕದೆನ್ನನುಜನಾ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕದೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಾಗನೇ॥೨೩॥ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಾಗಿರನೇ॥೪೮॥ ( 1 , 1 )
ಪಗದೆನೊ ( 1 , 1 )
ಪಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಪಗೆವಂ ( 1 , 1 )
ಪಗೆವನ ( 1 , 1 )
ಪಟ್ಟಂ ( 1 , 1 )
ಪಟ್ಟಮುಂಟು ( 1 , 1 )
ಪಡಲ್ವಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಪಡೆದಂ ( 1 , 1 )
ಪಡೆದನೊ ( 1 , 1 )
ಪಡೆಯೆಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಪತಿಕಾರ್ಯಕೆ ( 1 , 1 )
ಪತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಪತ್ತುಬಾಣಂ ( 1 , 1 )
ಪತ್ತುವೆನೊ ( 1 , 1 )
ಪದಘಾತಕ್ಕಗಿದಳ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಪದತಳಕೆ ( 1 , 1 )
ಪದಮಂ ( 1 , 1 )
ಪದವಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಪದಾಕ್ಷರಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಪದುಳಂ ( 1 , 1 )
ಪದೆ ( 1 , 1 )
ಪದೆದು ( 1 , 1 )
ಪದೊಳಯ್ದಂ ( 1 , 1 )
ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಪರ್ಶಸ ( 1 , 1 )
ಪದ್ಯರಚನೆಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪನ್ನಂ ( 1 , 1 )
ಪಪನ್ನೊಂ ( 1 , 1 )
ಪರನೆಂದೆಲ್ಲರ ( 1 , 1 )
ಪರಮಯೋಗಿಯವೊಲ್ ( 1 , 1 )
ಪರಮಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಪರಮಹಿ ( 1 , 1 )
ಪರಮೆಂಬೀ ( 1 , 1 )
ಪರಮೇಶ್ವರನಿಕರಸಂಭ್ರಮೋಲ್ಲಹರಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಪರಲೋಕದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪರಶುಧರಂ ( 1 , 1 )
ಪರಾಕ್ರಮನಿಕೇತನನಾ ( 1 , 1 )

-->