ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(21) (5) (10) (3) (1) (0) (1) (0) (11) (0) (0) (6) (1) (0) ಅಂ (2) ಅಃ (0) (309) (9) (100) (4) (0) (36) (4) (49) (0) (0) (3) (2) (9) (0) (1) (157) (0) (118) (37) (222) (275) (11) (159) (62) (202) (29) (74) (0) (23) (102) (40) (4) (149) (26) (11)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತ ( 4 , 1 )
ತಂಗರಿಪುವ ( 1 , 1 )
ತಂಡಂ ( 3 , 1 )
ತಂದ ( 2 , 1 )
ತಂದರಿವರೇ ( 1 , 1 )
ತಂದೆ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕಂ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕುದಲ್ಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕುದೇ॥೯॥ ( 1 , 1 )
ತಗುಳೆ ( 1 , 1 )
ತಡಮಾಯ್ತಿದೊಂದೆಡೆಯೊಳಂ ( 1 , 1 )
ತಣಿದನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತತ್ಸರೋವರದೆರ್ದೆ ( 1 , 1 )
ತದೇಕಾಂಗ ( 1 , 1 )
ತದ್ಭುಜಪಂ ( 1 , 1 )
ತದ್ವಶಮಾಂಸದೆ ( 1 , 1 )
ತದ್ವಿಹಗಕುಳಂ॥೧೭॥ ( 1 , 1 )
ತನ ( 1 , 1 )
ತನಗಾಗೆ ( 1 , 1 )
ತನಗುರುಗಜ್ಜಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ತನಗೆ ( 1 , 1 )
ತನದಿಂದೆನ್ನಂತು ( 1 , 1 )
ತನಯಂಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ತನಯನ ( 1 , 1 )
ತನಯನೆನಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ತನಯನೊಳನುಜವ್ಯಪೇತನೀಗಳ್ ( 1 , 1 )
ತನುಜಾನುಜರ ( 1 , 1 )
ತನೂಜ ( 1 , 1 )
ತನೂಭವಂ ( 1 , 1 )
ತನ್ನ ( 6 , 1 )
ತನ್ನಣುಗದಮ್ಮನನೀಕ್ಷಿಸಿದಂ ( 1 , 1 )
ತನ್ನಯ ( 1 , 1 )
ತನ್ನಸುವಂ ( 1 , 1 )
ತನ್ನೊಡವುಟ್ಟಿದರ್ ( 1 , 1 )
ತಪನಸುತಂ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪಿದೆನೊ ( 1 , 1 )
ತಮ್ಮಂದಿರುಂ ( 1 , 1 )
ತಮ್ಮಗದೆಗಳನಾಗಳ್ ( 1 , 1 )
ತಮ್ಮನಿಂದಂ ( 1 , 1 )
ತಮ್ಮಮ್ಮನ ( 1 , 1 )
ತಮ್ಮಯ ( 1 , 1 )
ತಮ್ಮಾಳ್ದನ ( 2 , 1 )
ತರಣಿತನಯಾನನೇಂದು ( 1 , 1 )
ತರದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ತರಿದು ( 1 , 1 )
ತರಿಸಂದು ( 1 , 1 )
ತರುಣ ( 1 , 1 )
ತರುಣನೆ ( 1 , 1 )
ತರುಣೋತ್ತುಂಗಶಶಾಂಕಖಂಡಮೆ ( 1 , 1 )
ತರುಶಾಖಾಹಸ್ತಕಿಸಲಯಂ ( 1 , 1 )

-->