ರನ್ನ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ನವಭೂತಭಾಷೆಯಿಂ ಕುರು
ಪುವೇಳ್ದು ತಾಮಡ್ಡಗವಿತೆಯಂ ಮಾಡಿ ಮಹಾ
ವ್ಯವಸಾಯಂಗೆಯ್ವ ಮರು
ಳ್ಗವಿಗಳ್ ತಾವೇಂ ಗುಣಾಢ್ಯರಂ ಮಸುಳಿಸರೇ॥೪೨॥

--- ರನ್ನ