ರನ್ನ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ಬಂದಂ ಬಕಾಂತಕಂ ಪೋ
ಕೊಂದಂಬಕವೆಸರ್ಗೆ ಮುನಿದು ನಮ್ಮುಮನಿನ್ನೆಂ
ಬಂದದೊಳೆ ಪಾರಿಪೋದುವು
ನಿಂದಿರದುರವಣಿಸಿ ಬಕನಿಕಾಯಕಮದರೊಳ್॥೧೯॥

--- ರನ್ನ
-->